RNB 2022: -Reiser tvil om regjeringens grønne ambisjoner

- Maritim næring er en av Norges viktigste næringer og skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet. 90 000 mennesker jobber i maritim næring. Forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for næringen er avgjørende for å sikre vekst og sysselsetting over hele landet, sier Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund. Han er skuffet over regjeringens reviderte budsjett som ble lagt frem i dag.

Utsettelse av Ocean Space

Regjeringen foreslår å utsette byggestart for Ocean Space Centre til senest 2025.

- Denne utsettelsen setter hele prosjektet i stor fare. Det er helt ubegripelig, og undergraver regjeringens ambisjoner for norsk lederskap i utvikling av havnæringene, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.
– En slik utsettelse kommer uansvarlig sent og kan i verste fall føre til at Norges ledende rolle som maritim nasjon svekkes, sier Solberg.

Han påpeker at hele leverandørkjeden for havvind, offshore havbruk og nullutslipps- og autonom skipsfart etterspør forskningsresultater og produkttesting. Ocean Space Center har vært under planlegging i 17 år, og er endelig forventet ferdig i 2027. Regjeringens forslag fører trolig til at senteret ikke står ferdig før mellom 2030 og 2032.

- Utsettelsen vil føre til at Norge faller betydelig tilbake på teknologisk konkurransekraft. Når Norge nå skal satse stort på havvind, er forskning og utvikling helt sentralt for å oppnå de målene regjeringen lanserte i går, sier Solberg.

Rederiforbundet mener de faktiske forhold rundt dette forslaget nå må undersøkes nærmere. - Dette er tross alt et prosjekt det har vært arbeidet knallhardt med siden 2005, sier Solberg.

Ingen styrking av nettolønnsordningen

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke reverserer svekkelsen i nettolønnsordningen. Vi forventer at løftene i Hurdalsplattformen følges opp, sier Solberg.

Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning bidrar til rekruttering av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og sikrer viktig erfaringsbasert kompetanse til den maritime klyngen.

Foreslår å avvikle kondemneringsordningen

De neste årene må en rekke skip byttes ut med mer moderne skip. Dette vil gi utslippskutt og store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet. Det er derfor skuffende at regjeringen foreslår å avvikle kondemneringsordningen.

- En svekkelse av ordningen vil bremse den grønne omstillingen næringen nå skal gjennom, sier Solberg.

Havvind ut av startgropa

- Det er bra at regjeringen endelig har økt tempoet for havvindutbyggingen, og at de følger opp dette med økte bevilgninger til utredninger og grunnundersøkelser for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dette er viktige steg fremover. Vi har store forventninger til at dette følges opp ytterligere i statsbudsjettet til høsten med etablering av støtteordning for flytende havvind,sier Solberg.