Maritim21: -Vi har det travelt

En samlet næring overleverte 27. januar Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Leder av strategigruppen Ingrid Schjølberg understreket at det haster, siden vi ser at andre land og regioner allerede har kommet langt innen maritim innovasjon og utvikling.

Hun la også vekt på at myndighetene spiller en viktig rolle for å få fart på utviklingen. -Det offentlige kan være med og skape et tidlig marked for ny teknologi og nye løsninger for lav- og nullutslipp gjennom offentlig privat innovasjonssamarbeid og innkjøp samt strategisk bruk av innkjøpsmakt. Dette vil gjøre næringen mer konkurransedyktig.

Schjølberg trakk i sin presentasjon frem følgende prioriterte satsingsområder:

  • Maritim 4.0 og digitalisering
  • Lav- og nullutslippsteknologier og -løsninger
  • Grønn og sikker sjøtransport

– Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Ny kunnskap om grønne og digitale maritime løsninger er viktig for omstilling av maritim næring. Maritim21-strategien gir oss gode innspill til hvordan vi kan utvikle grønn skipsfart som en del av det grønne industriløftet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Målet med den nye strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring.For å lykkes med ambisjonen må det legges til rette for:

  • at maritim næring og forskningsmiljøer er tidlig ute med forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av digitale teknologier og bærekraftige løsninger
  • at konkurransedyktige og koordinerte finansieringsordninger er tilgjengelige for næringen
  • at Norge kan være et foregangsland når det gjelder utvikling av nasjonalt og internasjonalt regelverk for grønne og sikre løsninger.

Strategien skal bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling. Dette er i strategien konkretisert gjennom tre delmål for 2030:

  • minst 50 prosent vekst i næringens verdiskaping og eksportinntekter i Norge (fra 2019)
  • minst 10 prosent vekst i næringens sysselsetting i Norge (fra 2019)
  • muliggjøre utslippsmålene vedtatt for maritim næring og støtte opp under næringens egne ambisjoner

Verdiskaping og sysselsetting i Norge må inngå som vurderingskriterier i hele det næringsrettede virkemiddelapparatet, inklusive Forskningsrådet og andre FoU-aktørers virkemidler.

Les hele strategien her.