Ny rapport om maritim kompetanse i en digital fremtid

- Digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands, sier Harald Solberg i NR og Hans Sande i NSOF. Det viser en ny rapport fra Menon som kartlegger maritim kompetanse i en digital fremtid blant rederier og sjøfolk.

- Når rederiene og den maritime klyngen på land etterspør digital kompetanse så er det for eksempel ikke programmering og generell IT kompetanse de søker. De vil først og fremst ha tak i sjøfolk som har operativ erfaring med ny teknologi om bord, sier Sande og Solberg.  

 Lanseres på Arendalsuka 

- Dette stiller krav til rett kompetanse om bord og gir noen viktige føringer for utdanningsløpet for sjøfolk og etter- og videreutdanningstilbudet, sier Solberg og Sande.  NR og NSOF vil lansere rapporten under Arendalsuka. Der vil vi også komme med noen konkrete tiltak som følger av de funnene, bebuder Solberg og Sande. 

- Det er nødvendig å sikre at de som jobber om bord har kompetansen som kreves i en mer digital arbeidshverdag, sier de to maritime lederne. De som jobber på sjøen er mest opptatt av kur som går digitalt og er samlingsbasert. De er ikke så opptatt av om kurset gir dem studiepoeng. Praksisnære kurs uten studiepoeng bør derfor være kjernen i etter og videreutdanningstilbudet for sjøfolk, sier de. 

20 prosent av sjøfolka sier de vil gå i land i løpet av den kommende tiårsperioden. Det er dermed viktig at den norske maritime klyngen legger til rette for slike arbeidsplasser hvis de vil beholde den maritime operative kompetansen i klyngen. 

Næringens attraktivitet blir viktig for å tiltrekke seg rett kompetanse, sier Sande og Solberg. Det gjelder helt fra ungdomskolen til de yrkesaktive som skal etter- og videreutdanne seg. Vi ser i dag at det er for få lærlinger og at rederiene har store problemer med å skaffe nødvendig kompetanse om bord. Samtidig ser vi at det offentlige vegrer seg for å opprette flere studieplasser for at utdanningen er for dyr. Dette blir å spare seg til fant, og skaper en ond sirkel. Utdanningsmyndighetene må forstå å legge bedre til rette for en næring i vekst. Det må satses på sjømannsyrket slik at yrket blir et attraktivt yrkesvalg for de unge.