Fit for 55: Europaparlamentet støtter øremerking av midler til grønn omstilling i maritim sektor

22. juni vedtok Europaparlamentet sin posisjon på forslaget om å ta skipsfarten inn i EUs kvotehandelssystem ETS. Forslaget er del av EUs klimapakke Fit for 55, og den politiske behandlingen er nå et skritt nærmere de endelige forhandlingene som starter til høsten.

– Det er svært gledelig at Europaparlamentet i sine endringsforslag har gått inn for en tydeligere ansvarliggjøring av kommersiell operatør, samt etablering av et ‘Ocean Fund’ for omstilling i maritim sektor, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Parlamentet foreslår at 75% av de innsamlede midlene fra skipsfarten skal samles i et fond og gå til investeringer i grønn teknologi og andre utslippsreduserende tiltak.

– Denne typen øremerking vil fremskynde den grønne omstillingen i næringen og bidra til å gjøre grønne løsninger mer kommersielt levedyktige. For Norges del mener vi regjeringen raskt bør avklare at vi også her i landet vil bruke vår andel av inntektene Norge vil få til et CO2 fond eller differansekontrakter, sier Solberg

Mer info:

Pressemelding fra det europeiske rederiforbundet ESCA

Pressemelding fra Europaparlamentet