En samlet europeisk maritim industri etterlyser øremerking av ETS-inntekter

Når skipsfarten inkluderes i EUs kvotehandelssystem (ETS) må pengene som kommer inn øremerkes grønn omstilling av maritim næring. Det mener en samlet europeisk skipsfartsindustri. Forslaget om å inkludere skipsfarten i ETS er en del av EUs klimapakke Fit for 55.

I en felles uttalelse ber en samlet europeisk maritim næring om at midlene fra ETS øremerkes til grønn omstilling av skipsfartsnæringen. Pengene bør gå til å redusere prisen på grønt drivstoff, finansiere FoU og innovasjon og oppskalering og utplassering av ren energi og teknologi om bord og på land. Investeringer i havneinfrastruktur, tilknytning til nettet, energilagring og utplassering av fornybar energi bør også støttes. Til slutt er støtte til opplæring, oppkvalifisering og omskolering av maritime arbeidstakere nøkkelen til å nå EUs klimamål.

EU Parlamentet har foreslått at 75 prosent av de innsamlede midlene fra skipsfarten skal samles i et fond og gå til investeringer i grønn teknologi og andre utslippsreduserende tiltak. I høst forhandler Kommisjonen, Parlamentet og medlemslandene om hvordan den endelige ordningen skal se ut.

Rederiforbundet mener denne typen øremerking vil fremskynde den grønne omstillingen i næringen og bidra til å gjøre grønne løsninger mer kommersielt levedyktige. Her hjemme bør pengene sluses inn i et CO2-fond som kan finansiere differansekontrakter og bidra til å gjøre ny, grønn teknologi mer konkurransedyktig.

Les mer på ECSAs hjemmesider