-Vil styrke nærskipsfarten

Klarer vi å flytte mer last fra vei til sjø bidrar det også det til det grønne skiftet, sa statssekretær Vidar Ulriksen da han deltok på webinar i regi av Rederiforbundets nærskipsfartsgruppe om hva som må til for å flytte mer last fra vei til sjø.

I flere tiår har det vært et mål at mer last skal flyttes fra land til sjø. I 2016 bestemte Stortinget at 30 prosent av godset som går lenger enn 30 mil på vei skal overføres til sjø, innen 2030. Det tilsvarer 300 000 færre vogntog på veiene og vil samtidig gi en reduksjon i CO2-utslippene på 300 000 tonn. Selv om dette ville gitt om lag 1,3 milliarder i samfunnsøkonomisk gevinst hvert år, og også føre til færre ulykker på veiene, har det totalt sett ikke blitt flyttet noe last fra land til sjø siden målet ble satt for snart seks år siden.

Rederiforbundet mener fire grep er viktige for å styrke nærskipsfartens konkurransekraft.

  • Redusere og forenkle avgiftsnivået for nærskipsfarten
  • Styrke nettolønnsordningen
  • Bedre oppfølging av NTP
  • Forbedre og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring

Det er bred politisk enighet om at mer last skal flyttes fra vei til sjø og Ulriksen sier regjeringen vil lytte til næringen og se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å få en større andel av gods fra vei til sjø. Regjeringen vil blant annet styrke nettolønnsordningen, og har også en ambisjon om å ruste opp havner og farleder.

-Regjeringens jobb er å legge til rette for norsk næringsliv. Også for nærskipsfarten. Den er viktig for mange. Vi vet at havet blir en sentral bidragsyter for velstand og vekst, sa han.

På seminaret deltok også Jørn Askvik fra Shortsea Promotion Centre. Han ga et innblikk i de foreløpige resultatene fra Vareeierundersøkelsen som SPC-N gjennomfører hvert år. Han mener næringen har en jobb å gjøre med å markedsføre tjenestene sine og at det som vareeier er vanskelig å finne god informasjon om mulighetene som ligger i å frakte godset sjøveien. Se hans presentasjon her:

Logistikksjef i Hydro, Susanne Vinje ga et innblikk i hvilke vurderinger Hydro gjør når de skal velge transportform, og hva som er avgjørende for at de som vareeier skal velge sjøveien. Hydro har det siste året flyttet last tilsvarende 1700 lastebiler fra vei til sjø. 

Kjell Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner viste hvordan havnene legger til rette for godsoverføring, og hva som er viktige forutsetninger for deres arbeid med å flytte last fra vei til sjø. Se hans presentasjon her

Ole Sævild, CEO i Sea Cargo har de siste årene gjort omfattende endringer på rutetilbud og havnelogistikk for å tilpasse seg vareeiernes behov. Se hans presentasjon her.

Kystverket ga en gjennomgang av sentrale ordninger som skal bidra til godsoverføring, og hvordan de legger til rette for flytting av gods fra land til sjø. Se presentasjonen her