Store forventninger til en aktiv maritim politikk

Norske rederier har store forventninger til aktiv maritim politikk for et grønt skifte i årene som kommer. Samtalene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdal setter an tonen for en viktig satsing på norsk industri.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler et taktskifte i norsk industripolitikk. Med utgangspunkt i det store potensialet Norge har for fortsatt å lede an i utvikling av ny utslippsreduserende teknologi har vi store forventninger til den politiske plattformen for en ny regjering.  

Gode maritime rammevilkår  

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en offensiv og ambisiøs maritim politikk. Det skaper forventninger til at de maritime rammevilkårene blir styrket med ny regjering.   

- Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdier i hele landet, og er en av Norges viktigste eksportnæringer. Det er viktig at partiene ser behovet for forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre en sterk, norsk maritim næring. Da må rederiskatteordningen videreføres og være konkurransedyktig sammenlignet med de andre europeiske ordningene. I tillegg må norske sjøfolk styrke konkurransekraften gjennom en bedre nettolønnsordning, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

Grønn omstilling 

Norske rederier er allerede i gang med en rekke grensesprengende teknologiprosjekter. En viktig forutsetning for dette er en aktiv maritim politikk.  

- Rederiene etterlyser en grønn tiltakspakke for klimavennlig omstilling av skip, med aktiv bruk av virkemiddelapparatet. I tillegg bør det etableres et CO2-fond for utvikling av grønn teknologi i Norge, og et tilsvarende fond internasjonalt, sier Solberg.   

Også innen havvind forventer rederiene ambisiøse tiltak fra regjeringen, blant annet ved at det fastsettes et konkret mål for produksjon på 3GW innen 2030.  

- Det er behov for et  hjemmemarked for havvind. Et bredt aktørbilde sikrer at flere bedrifter får ta del i teknologiutvikling og mulighetene den gir for industrieksport, sier Solberg.  

Overføring av gods fra vei til sjø  

 Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har uttalt at de ønsker en markant satsing på godsoverføring fra vei til sjø.  

- Begge partier har slått fast at de vil fastsette et godsoverføringsmål om at 30 prosent av veitransport over 30 mil skal flyttes over på sjø og bane innen 2030, og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring. Dette er et godt og ambisiøst mål, som forutsetter en aktiv politikk for å styrke sjøveien. Det er god klimapolitikk, miljøpolitikk og transportpolitikk, og vi gleder oss til samarbeidet om å realisere dette målet, sier Harald Solberg. 

Internasjonalt samarbeid  

Skipsfarten er global og de europeiske landene representerer den maritime næringens største og viktigste handelspartner.  

-EU har tatt lederskap på viktige områder også for norsk maritim industri gjennom klimatiltak i «Fit for 55»-pakken og gjennom definisjoner av grønne investeringer. Det er helt avgjørende at en ny regjering følger tett opp på de rammevilkårene som nå avklares i EU. EØS avtalen er i dag den beste garantien vi har for stabil og forutsigbar handel med EU. Den sikrer markedsadgang for norske skip som anløper europeiske havner, samt skip som tilbyr sine tjenester på andre europeiske lands sokler, avslutter Solberg.