Skipsfartsorganisasjoner ønsker diskusjon om globale markedsbaserte tiltak

I forkant av president Bidens klimatoppmøte denne uken oppfordrer en rekke globale maritime interesseorganisasjoner verdens ledere til raskt å starte diskusjonen om hvordan få på plass en obligatorisk markedsbasert mekanisme (MBM) for internasjonal skipsfart. I en felles henvendelse til FN, ber organisasjonene medlemslandene i IMO (International Maritime Organization) om å framskynde diskusjoner rundt markedsbaserte mekanismer som kan bidra til å dekarbonisere global skipsfart. Næringen mener diskusjonen om en MBM bør gå i parallell med at forslaget om å opprette et FoU-fond på 5 milliarder dollar som er finansiert av næringen selv diskuteres.

En samlet internasjonal skipsfartsnæring har sammen med andre bransjeorganer, sendt et forslag til IMO, der de ber IMO framskynde diskusjoner rundt markedsbaserte mekanismer med flere år. En MBM vil være avgjørende for å stimulere til overgangen til nye drivstoff og teknologier.

Markedsbaserte mekanismer setter en pris på CO2-utslipp for å gi et økonomisk incentiv til utslippsreduksjoner. På den måten kan prisgapet mellom fossilt brensel og utslippsfrie energibærere reduseres. Næringen mener nå at IMOs medlemsland må vurdere markedsbaserte mekanismer for å stimulere utviklingen av nullutslippsteknologier og kommersielt levedyktige nullutslippsskip.

Skal en prisingsmekanisme fungere, må det finnes konkurransedyktige alternativer til fossilt brensel. Slike alternativer eksisterer ennå ikke for store transatlantiske skip. Utviklingen av alternative teknologier for denne typen skip, kan bli muliggjort gjennom en satsing på FoU. Industrien har fremmet et forslag om å opprette et fond finansiert av industrien selv på 5 milliarder USD for å utvikle lavutslippsteknologi. Industriledere har ved flere anledninger oppfordret nasjoner til å støtte dette FoU-forslaget i IMO.

 -Vi har behov for internasjonal politisk handlekraft som kan sikre utvikling og utrulling av konkurransedyktige alternative klimanøytrale energibærere for næringen. Det er helt avgjørende for at vi som næring skal nå målet om en utslippsfri skipsfart, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.