Lovende maritime signaler i Hurdalsplattformen

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la 13. oktober frem Hurdalsplattformen med politikken for de neste fire årene. De vil blant annet styrke nettolønnsordningen og legge frem en omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. - Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdier i hele landet, og er en av Norges viktigste eksportnæringer. Vi ser frem til å samarbeide med Støre og hans mannskap om fremtidens løsninger for skipsfarten og maritim næring, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Den påtroppende regjeringen vil føre en aktiv maritim politikk gjennom å styrke nettolønnsordningen, sikre ordningene i NIS som ivaretar vilkårene for norske ansatte, og satse på Ocean Space Centre. 

-Vi legger til grunn at den nye regjeringen også vil videreføre en konkurransedyktig rederiskatteordning som en bærebjelke i den maritime politikken, sier Solberg.

Den nye regjeringen vil også legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. Norske rederier gjennomfører en rekke grensesprengende teknologiprosjekter i dag, men det trengs et mer målrettet virkemiddelapparat for å skalere opp løsningene. 

- Vi er glade for at regjeringen vil legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. Dette er en god og nødvendig prioritering som næringen har etterlyst, sier Solberg.  

Rederiforbundet mener det raskt bør etableres et eget CO2-fond som kan sette fart på teknologiutvikling og alternative energiformer. -Vi har svært gode erfaringer med en tilsvarende ordning for å redusere NOX-utslipp. Den samme mekanismen burde man nå få etablert for CO2, sier Solberg.

Av andre klimatiltak i Hurdalsplattformen er det verdt å merke seg at regjeringen vil stille krav til lavere utslipp fra offshoreflåten gjennom å sikre innfasing av teknologi og legge til rette for teknologiutvikling i norske kompetansemiljøer. CO2-avgiften på sokkelen vil gradvis økes, samtidig som CO2-kompensasjonsordningen vil styrkes for å sikre industriens konkurranseevne. 

Regjeringen vil følge opp det partssammensatte utvalget som vurderte tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, herunder krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen. 

-Vi ser frem til å bidra konstruktivt i dette arbeidet, og vi forutsetter at man også vil legge rederienes konkurransekraft til grunn i vurderingen av konkrete tiltak på dette området, sier Solberg. 

Skattepolitikk 

Regjeringen vil: 

  • Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet og holde selskapsskatten på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden. 
  • Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. 

- Norske eiere konkurrerer med utenlandske eiere, og formuesskatten er en betydelig konkurranseulempe for de norske eierne. Konkurransedyktige rammebetingelser for norsk privat eierskap er sentralt for videreutviklingen av blant annet den maritime klyngen i Norge, sier Harald Solberg. 

Internasjonalt samarbeid 

Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Regjeringen vil arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde.  

-Vi mener det er helt avgjørende at hovedlinjene i utenrikspolitikken ligger fast og er derfor tilfreds med at det ikke skapes tvil om Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avalen, sier Solberg. 

Hurdalsplattformen vil også sørge for at Norge leder an i det internasjonale klimaarbeidet på områder hvor vi har fortrinn og som også kan bidra til aktivitet og arbeidsplasser, som i utviklingen av karbonfangst og -lagring, fornybar kraft og grønn skipsfart, i arbeidet for bærekraftige verdenshav og kartlegging av havbunnen. 

Viderefører petroleumspolitikken 

Hurdalsplattformen slår fast en videreføring av det ordinære konsesjonssystemet. Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder. Støre-regjeringen vil legge vekt på forutsigbarhet i rammebetingelser for sektoren, der hovedlinjene i Solberg-regjeringens forslag til kontantstrømskatt for næringen legges til grunn, herunder at det midlertidige petroleumsskatteregimet fra 2020 består slik det var tiltenkt.  

En ambisiøs havvindpolitikk 

Hurdalsplattformen slår fast at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen. Støre-regjeringen vil legge frem en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel. Den vil også sørge for et helhetlig og harmonisert regelverk for omsetning, produksjon og distribusjon av kraft på land og til havs. 

-Det er positivt at Støre-regjeringen presenterer en ambisiøs strategi for utvikling av havvind på norsk sokkel, og at den peker på bruk av havvind for elektrifisering av offshoreinstallasjoner. Norges Rederiforbund har også lenge etterspurt en nasjonal målsetting for produksjon av vindkraft til havs innen 2030. Dette innfrir plattformen på, selv om den ikke setter et konkret måltall, sier Solberg. 

Styrker sjøtransporten 

Den påtroppende regjeringen legger opp til at satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder skal styrkes. Det skal også gjennomføres en utredning av tiltak for å nå målet om at en større andel av godset skal fraktes på sjøen.  

- At den påtroppende regjeringen ønsker å styrke kyst, havn og farleder er positive signaler. Vi er klare for å bistå i arbeidet med å utrede og identifisere tiltak for å flytte gods fra vei til sjø, sier Solberg.  

Det er en rekke tiltak som allerede er identifisert som treffsikkert for å flytte gods fra land til sjø. Blant annet er det viktig at staten i større grad dekker kostnadene for sikkerhet og beredskap, at avgiftsnivået reduseres, og at det sikres effektive havner med god tilgang både fra vei og sjøsiden.