Offisiell åpning av NORMA Cyber

Statssekretær Vidar Ulriksen åpnet 7. desember NORMA Cyber - et maritimt cybersikkerhetssenter bygget opp av den norske rederinæringen. - Norsk skipsfart og maritim næring har lange tradisjoner når det gjelder samarbeid og informasjonsutveksling innenfor sikkerhet og beredskap, og jeg er overbevist om at vi skal klare å videreføre det arbeidet innen cybersikkerhet, sa daglig leder i Norma Cyber Lars Benjamin Vold under åpningen.

-Cybersikkerhet er en grunnleggende faktor for digital utvikling for skipsfarten og maritim næring. Det grønne skiftet innen skipsfarten kan ikke gjennomføres effektivt uten helhetlig arbeid innen sikkerhet, sa Ulriksen før han «klippet snoren» ved å koble sammen to kabler som symbol for åpningen.

Norma Cyber var i drift fra 1. januar 2021 og har det siste året bygget opp et internasjonalt ledende senter for å møte den stadig økende cybertrusselen. Bak denne satsingen står Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund. Sammen danner de Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber)

- Samfunnet er blitt mer sårbart som følge av ny teknologi. Vi har sett flere eksempler på cyberangrep både nasjonalt og internasjonalt, og rederinæringen er også sterkt eksponert for risiko, sier Svein Ringbakken, administrerende direktør i DNK. 

NORMA Cyber skal levere en rekke tjenester innen cybersikkerhet til DNKs og Rederiforbundets medlemmer. I tillegg vil senteret også bistå andre aktører i den maritime næringen.

-Vi er på den ene siden opptatt av at vår næring skal fortsette sitt innovasjonsarbeid der digitalisering er avgjørende for en bærekraftig utvikling. På den andre siden må vi ivareta sikkerhetsaspektene rundt ny teknologi med nødvendig kompetanse og kvalitet. Det gjør vi best ved å samle våre ressurser i en felles satsing mot cybertruslene, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.  

NORMA Cyber har kontorer og et avansert operasjonsrom i Rederiforbundets bygg i Oslo, og er bemannet med ulike eksperter innen cybersikkerhet og fartøyssystemer.

-NORMA er en naturlig forlengelse av arbeidet som har blitt gjennomført innen skipsfartsberedskap fra Rederiforbundet og Den Norske Krigsforsikring for Skib gjennom en årrekke. Fysiske trusler og cybertrusler blir stadig tettere sammenvevd og det internasjonale trusselbildet er stadig mer dynamisk og komplekst. Samtidig blir stadig kritiske fartøysystemer knyttet tettere sammen med landbaserte systemer og internett. En helhetlig tilnærming er viktig i årene som kommer og NORMA kan være et viktig bidrag sammen med annet arbeid fra både myndighetene og det private, sa statssekretær Vidar Ulriksen under åpningen.