Stortinget med offensive maritime ambisjoner

Stortingets næringskomité har behandlet regjeringens maritime melding «Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring». Dette er den første stortingsmeldingen for næringen som helhet på 16 år. - Det er gledelig at Stortinget har store ambisjoner på vegne av den maritime næringen i Norge. En felles komité har mål om å øke både verdiskapingen og sysselsettingen i den maritime klyngen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Stortinget understreker viktigheten av å føre en aktiv maritim politikk for å nå ambisiøse målsettinger som sikrer fortsatt lederskap og konkurransekraft internasjonalt.

-Fra næringens side vil vi understreke at vi ser store muligheter for å videreføre eksisterende, og også skape nye arbeidsplasser langs hele kysten ved å satse på grønne løsninger for skipsfarten, sier Solberg. 

Meldingen har søkelys på digitalisering, grønn skipsfart og kompetanse som sentrale rammevilkår for å nå målene.

-Det er gledelig at det er bred enighet på Stortinget om å føre en aktiv maritim politikk som skal sikre næringen både forsprang og konkurransekraft i det grønne skiftet, sier Solberg.  

Næringskomiteen har også gitt støtte til videre prosess og at regjeringen skal involvere partene i arbeidslivet med å komme frem til hvordan man kan stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som vedvarende opererer langs kysten og på sokkelen. Komiteen peker på at flere berørte parter, blant annet representanten for operatørselskapene på sokkelen, Norsk olje og gass, må involveres i det videre arbeidet. Det er bred støtte til at refusjonsordningen for sjøfolk er viktig for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk. Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremmer i tillegg forslag om å forbedre ordningene i tråd med samlet anbefaling fra det partssammensatte utvalget.

- Partene har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å sikre konkurransedyktigheten til norske sjøfolk, men det gjenstår fortsatt viktig arbeid mellom partene for å gjøre konkrete avklaringer. Vi vil bidra til å få på plass gode ordninger som sikrer både gode lønns- og arbeidsvilkår og konkurransekraft for rederiene, sier Solberg. 

 Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 22. april 2021