Krav om rapportering på bærekraft og taksonomi – hva betyr det for maritim næring?

Rederiforbundet har nylig avgitt høringssvar til Finansdepartementet til et forslag til en ny norsk lov om opplysninger om bærekraft. I samråd med Finans Norge og NHO har vi også gitt et innspill til myndighetene om taksonomi og grønn finans.

Bærekraft har frem til helt nylig vært noe som selskaper rapportert på frivillig basis. Det vil nå endre seg. I løpet av kort tid vil alle europeiske og norske bedrifter over en viss størrelse måtte beregne og rapportere hvor bærekraftig deres virksomhet er. Drivkraften bak er EU, og målet er å kanalisere mer kapital i bærekraftig retning.

Les høringssvaret om bærekraft her.

Innspill om taksonomi og grønn finans.     

Taksonomi og krav om rapportering  
Taksonomien er det nye «buzz»-ordet. Det er et klassifiseringssystem for hva som er bærekraftig. Det innebærer at man vil få en omforent definisjon av hva som er bærekraftig. Både kravene til selskapsrapportering og politikken kommer til å baseres på taksonomien, og vil få stor betydning for næringslivet. Med taksonomien på plass kan EUs omfattende bærekraftplaner for alvor settes ut i live, og de nye standardene for bærekraft vil også gjelde i Norge.  

I taksonomien må den enkelte aktivitet gi et vesentlig bidrag til minst ett av seks mål for å være bærekraftig. De seks målene er: 

  • begrensning av klimaendringene 
  • tilpasning til klimaendringene 
  • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser 
  • omstilling til en sirkulær økonomi 
  • forebygging og kontrollering av forurensning 
  • beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer. 

I tillegg til et vesentlig bidrag på et av områdene stilles det krav om at aktiviteten ikke skal gjøre betydelig skade på noen av de andre målene, samt oppfylle minimumsstandarder knyttet til ansvarlig sosial virksomhet. Taksonomien vil bli utfylt med ytterligere bestemmelser og flere kriterier, og her vil Rederiforbundet også delta aktivt i prosessen. I taksonomien må bærekraftig virksomhet gi et vesentlig bidrag til minst ett av seks definerte mål relatert til klimaendringer, vann og hav, sirkulær økonomi, forurensning eller biologisk mangfold. I tillegg stilles det krav om at virksomheten ikke skal gjøre betydelig skade på noen av de andre områdene, samt oppfylle minimumsstandarder knyttet til sosialt ansvar.  

Bærekraft er mer enn klima  

I taksonomien må selskapene ha en helhetlig tilnærming til det bærekraftige, og dette gjelder ikke kun klima og miljø. Taksonomien omfatter også samfunnsansvar og selskapsstyring som bl.a. omfatter arbeidsforhold, menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Taksonomien stiller krav til at selskaper håndterer og rapporterer også slike problemstillinger, i tråd med lovregler og relevante minimumsstandarder fra OECDs og FN.  

ESG-rating er nå et område som begynner å ligne på kredittrating 
Tredjepartsaktører som vurderer bærekraftrisikoen til individuelle selskaper er i voldsom vekst. Innen rating opplever næringslivet store utfordringer med at det er svært mange ulike vurderings- og rapporteringsstandarder og varierende kvalitet på det som produseres. Det er behov for at bransjer utvikler standarder for hvilke data som skal rapporteres for at rapporteringen skal bli forståelig og brukervennlig. Rederiforbundets Guidelines for ESG reporting in the shipping and offshore industries  fra mai 2020 er et bidrag i den retningen, og de vil bli revidert jevnlig i tritt med utviklingen.  

Viktig å være forberedt  
Uansett om et selskap formelt faller innenfor taksonomien og krav om rapportering på bærekraft bør alle selskaper forberede seg på at det vil komme spørsmål om dette fra investorer. Alle selskaper bør derfor ha et overgripende syn på hva de gjør som selskap innenfor bærekraft, med fokus på taksonomien, og hvilke miljømål man arbeider etter og kunne rapportere på dette.