Konkraft: På god vei til å nå klimamålene i 2030

KonKraft-felleskapet lanserte 4. februar to nye rapporter. “Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021” og “Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”. Rapportene ble overlevert statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartementet.

Klimarapporten gir en statusoppdatering på hvordan olje- og gassnæringens skal nå de ambisiøse klimamålene næringen satte seg i 2020.

I rapporten står det:

"KonKraft la i februar 2020 fram en klimastrategi for hele olje- og gassnæringen. Målet var å redusere utslippene med 40 prosent fram mot 2030, og til nær null i 2050. Stortinget har anmodet regjeringen om å lage en plan, sammen med petroleumsnæringen, for reduserte utslipp på 50 prosent innen 2030. Det arbeidet er i gang. Det blir krevende å få det til, for 2030 er ikke langt unna. Et sentralt virkemiddel vil være elektrifisering av offshorevirksomheten, og det meste av strømmen må komme fra land. Samtidig er partene i KonKraft enig om at vurderinger knyttet til elektrifisering av anlegg på norsk sokkel og utbygging av offshore vindkraft skal gjøres ut fra et helhetsperspektiv, der både den landbaserte industrien og offshoreindustriens behov for fornybar energi til konkurransedyktige kostnader blir ivaretatt. Maritim del av petroleumssektoren har siden 2020 hatt et mål om 50 prosent reduserte utslipp innen 2030. Dette målet er inkludert i KonKrafts arbeid."

Konkurransekraft rapporten oppsummerer viktige saker for KonKraft i 2020. Sentrale tema er: Virkningene av skattepakken, klima og norsk sokkels konkurransekraft sammenlignet med andre områder i verden.

KonKraft står for "KonkurranseKraft norsk sokkel», og er en nærings- og klimapolitisk samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Rapportene kan i sin helhet leses her:

“Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021”

Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”