Klimameldingen: Internasjonalt samarbeid og næringslivet er avgjørende for å lykkes

Rederiforbundet ønsker regjeringens klimamelding velkommen. Gode og forutsigbare rammebetingelser kan bidra til å øke farten på den grønne omstillingen i Norge. - Norge har et unikt utgangspunkt for å utvikle maritim klima- og miljøteknologi som i stadig større grad etterspørres internasjonalt. Virkemidlene i Stortingsmeldingen er ikke tilstrekkelig for å oppnå målene om utslippsreduksjoner for skipsfarten.

I klimameldingen trekker regjeringen frem potensialet som ligger i grønn maritim næring for å nå norske klimamål. Blant annet vil regjeringen stimulere til økt utvikling av ny teknologi i næringen gjennom å styrke ordninger som Grønt Skipsfartsprogram, Enova og Innovasjon Norge.   

Norske rederier og maritim næring investerer tungt innen grønne og klimavennlige løsninger, også løsninger som har stort internasjonalt potensial.  Norskekysten med utgangspunkt i den maritime klyngen er et av de fremste teknologilaboratorium for å utvikle skalerbar teknologi for maritim næring.

-I Stortingsmeldingen legger regjeringen opp til en kraftig økning i CO2-avgiften. Dette burde vært kombinert med etablering av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet. Da ville man etablert et attraktivt og effektivt virkemiddel som kunne reduserte risikoen ved å utvikle og investere i utslippsreduserende teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Rederiforbundet har en svært ambisiøs klimastrategi.  Strategien innebærer at Rederiforbundets medlemmer skal kutte sine klimagassutslipp med 50 % per enhet innen 2030 og ha en klimanøytral flåte innen 2050. Videre forplikter våre medlemmer seg til kun å bestille skip med nullutslippsteknologi innen 2030 og vi skal arbeide for et internasjonalt forbud mot drivstoff som ikke er klimanøytralt innen 2050.

De store utslippene fra skipsfarten kommer fra de skipene som seiler lengst. Også her pågår det mye spennende utviklingsarbeid i den norske maritime klyngen. Rederiforbundet ser store muligheter i en mer ambisiøs tilnærming til det internasjonale klimaarbeidet for skipsfarten.
 - Etter vår vurdering vil internasjonale klimamål, kombinert med effektive virkemidler for å investere i ny teknologi og alternativ energi, utgjøre et konkurransefortrinn for norsk maritim næring, sier Solberg.

- Regjeringen spiller en sentral rolle i å legge til rette for å koble akademia, næring og myndigheter tettere sammen for å bidra til at det internasjonale klimaarbeidet i den maritime næringen utløser verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.  På dette området er det behov for høyere ambisjoner enn det som fremkommer av meldingen, sier Solberg