Viktig melding for energinasjonen Norge

Regjeringens energimelding gir klare signaler for hvordan energinasjonen Norge skal rigge seg for fremtiden. – Det er positivt at regjeringen har lagt frem en helhetlig melding om Norges energiressurser. Meldingen trekker opp viktige prioriteringer, og bør danne grunnlaget for en viktig politisk diskusjon. Vi savner imidlertid en tydeligere ambisjon for å utvikle havvindindustrien raskere. Det er etter vår vurdering et stort potensial for å utnytte havvind som energiressurs også for elektrifisering av sokkelen. Gjennom regjeringens konklusjon om å elektrifisere norsk sokkel med kraft fra land mener vi man kan gå glipp av en stor mulighet for å utvikle Norges posisjon innen havvind, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Fredag lanserte statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru en stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen har fått navnet «Energi til arbeid», og skal vise hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.  

-Energimeldingen trekker opp helhetlige og viktige rammer for hvordan energinasjonen Norge skal skape ny industri og arbeidsplasser i årene som kommer. Det blir nå viktig med en bred politisk enighet om veien videre, sier Solberg. 

Vindkraft til havs 

Regjeringen har besluttet å åpne områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord for produksjon av fornybar energi til havs. I stortingsmeldingen viser regjeringen til høye ambisjoner i EU og UK om utbygging til henholdsvis 60 GW og 40 GW vindkraft til havs i 2030. Det legges ikke frem tilsvarende nasjonale mål i stortingsmeldingen, men det er fastsatt maksimal installert effekt i de åpnede områdene. Når det gjelder ambisjoner for leverandørindustrien, skriver regjeringen at de store markedene for selskaper som ønsker å levere til havvind vil være i utlandet.  

 -Rederiforbundet savner et klart ambisjonsnivå for utbygging av havvind i Norge, og viser til at det i Europa og UK settes ambisiøse og tydelige mål, sier Solberg. -  Med ambisjonsnivået regjeringen legger til grunn er det tydelig at det er de utenlandske markedene som utgjør potensialet for norske aktører innenfor havvind de nærmeste årene, fortsetter han.  

For å sikre norsk konkurransekraft og lederskap i utvikling av ny teknologi på fornybar energiproduksjon anbefaler Rederiforbundet at det settes tydeligere ambisjoner for norske leverandørkjeders konkurransekraft i utenlandske markeder.  

Veikart for hydrogen  

Energimeldingen presenterer ambisjonene for en helhetlig norsk satsing på hydrogen.  

- Rederiforbundet vurderer det som svært positivt at regjeringen setter tydelig retning i arbeidet med nye energibærere som vil kunne være helt avgjørende for å redusere utslippene fra maritim næring. Det er positivt at regjeringen setter klare ambisjoner for utviklingen av både produksjon og bruk av hydrogen i Norge. Ambisjonen om å etablere hydrogenknutepunkter for maritim transport, industriprosjekter med produksjonsanlegg for hydrogen, og pilotprosjekter for hydrogenløsninger og –teknologier vil være viktige rettesnorer i arbeidet med nye energiløsninger de kommende årene.  

Rederiforbundet hadde samtidig forventet at regjeringen fastsatte en tydelig nasjonal målsetting for produksjon av hydrogen i Norge, slik det bl.a. er gjort i Tyskland, Nederland og Portugal.  Det hadde også vært å forvente at regjeringen vurderte hvordan havvind kunne ses i sammenheng med produksjon av hydrogen. Det er positivt at regjeringen vil vurdere å ta i bruk differansekontrakter som kan bidra til å senke kostnadsnivået for hydrogen slik at det kan bli konkurransedyktig i forhold til andre energibærere.  

En fremtidsrettet olje- og gassnæring  

Det er positivt at regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Hovedmålet for regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Fortsatt jevn tilgang på areal er viktig for å opprettholde leteaktivitet og finne nye ressurser.  

Den globale klimapolitikken og utviklingen i internasjonale markeder vil ha konsekvenser for virksomheten på norsk sokkel. På sikt vil den globale etterspørselen etter olje og gass påvirkes av at de enkelte land gjennomfører klimatiltak som følge av at verden må nå klimamålene fra Parisavtalen. Dette krever en omstilling fra fossil til fornybar energibruk og -produksjon, noe som vil få betydning også for norsk olje- og gassproduksjon. Ved beslutninger om nye utbygginger av olje- og gassfelt må klimarisikoen innarbeides i beslutningsgrunnlaget. Regjeringen vil stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner. 

-Det er viktig at vi både gjennomfører tiltak som reduserer utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon, utvikler løsninger for karbonfangst og lagring og samtidig og bruker kompetansen fra petroleumsvirksomheten på ny fornybar energi, avslutter Solberg.