Internasjonalt krav om mannsskapsskifter og vaksine

FNs internasjonale arbeidslivsorgan ILO har nylig avholdt det fjerde samarbeidsmøtet mellom konvensjonsstatene, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter til den internasjonale maritime konvensjonen for sjøfolks rettigheter (MLC-2006). Her ble det vedtatt to enstemmige resolusjoner som omhandler sjøfolks rettigheter under koronapandemien. Resolusjonene ber om at sjøfolk anerkjennes som samfunnskritisk personell og at sjøfolk blir vaksinert så raskt som mulig.

1,2 millioner sjøfolk seiler i den internasjonale flåten. Ett år etter at WHO erklærte pandemi, er fortsatt svært mange sjøfolk hardt rammet av smitteverntiltak og mange er forhindret fra å utøve sine rettigheter til tross for at de er nedfelt i MLC og vedtatt av 97 stater.

Partene i ILO uttrykker stor bekymring for de utfordrende leve- og arbeidsforholdene sjøfolk opplever som følge av ulike nasjonale smitteverntiltak mot sjøfolk. Begrensninger i retten til å reise hjem og mønstre på, gå i land ved havneanløp og å få medisinsk behandling i land når nødvendig, er blant rettighetene som er nedfelt i konvensjonen og som man tydelig mener er å være brutt. Resolusjonen som er vedtatt etter forslag fra det internasjonale rederiforbundet (ICS) og det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF), påpeker at dette er forpliktelser landene har påtatt seg – og at det er rettigheter som ikke under noen omstendigheter kan ses bort fra. Det oppfordres til bedre internasjonal koordinering og samarbeid for å oppnå resultater.

En stor utfordring fremover blir å vaksinere sjøfolk, og særlig de som befinner seg om bord. Det ble derfor også utstedt en resolusjon etter forslag fra Kypros som forplikter land til i større grad å vaksinere sjøfolk i henhold til deres status som samfunnskritisk personell. Resolusjonen oppfordrer medlemslandenes myndigheter til å etablere vaksinesenter for sjøfolk og å tilby vaksine også til sjøfolk fra andre land som seiler internasjonalt og som kan være forhindret fra å ta del i nasjonale vaksinasjonsprogrammer.

-Det er ingen tvil om at mange sjøfolk har stått i en svært krevende situasjon over lang tid. At partene i ILO har vedtatt disse resolusjonene er viktig og vi håper det nå vil legge press på myndighetene i alle land til å sikre at sjøfolk i internasjonal fart får sine grunnleggende rettigheter ivaretatt. Og at man raskt sikrer sjøfolkene, som bidrar til 90 prosent av verdens varetransport, tilgang på vaksiner, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.