Samlet internasjonal skipsfartsnæring vil være karbonnøytral innen 2050

Det internasjonale rederiforbundet (ICS) foreslår at FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO) hever klimaambisjonene og vedtar et mål om at internasjonal skipsfart skal være karbonnøytral i 2050. I et nytt forslag ber en samlet skipsfartsnæring IMO om å innta mer ambisiøse utslippsmål. Forslaget skal diskuteres i IMOs miljøkomité i november.

ICS´ medlemmer representerer 80 prosent av den internasjonale flåten, og forslaget som nå legges frem for IMO har dermed støtte av så godt som hele den internasjonale næringen.    

For å nå målet om å bli karbonnøytral i 2050, mener ICS det er flere tiltak som må iverksettes. Blant tiltakene er en global CO2-avgift og etableringen av et forsknings- og utviklingsfond for næringen.  Norges Rederiforbund mener forslagene som nå legges frem fra ICS er helt avgjørende for å sette fart på utvikling av offensive internasjonale tiltak for et grønt skifte for skipsfarten.  

-Dette er viktige tiltak som vi mener vil få fortgang i utvikling og kommersialisering av nye alternative energibærere, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Han mener målene IMO hittil har satt for internasjonal skipsfart må heves for å sikre at vi raskere tar i bruk løsninger som reduserer skipsfartens utslipp.  

 -Rederiforbundets medlemmer har vedtatt en klimastrategi som innebærer å kutte alle utslipp innen 2050, og at det kun skal bestilles skip med nullutslippsteknologi fra 2030. Det haster med å få på plass tiltak som kan få fortgang i utvikling og utrulling av nye utslippsreduserende løsninger, sier Solberg 

Når IMOs miljøkomité samles igjen i november, skjer det to uker etter at verdens statsledere har vært samlet til klimatoppmøte i Glasgow.   

-Når en samlet, internasjonal næring ber om at det stilles høyere krav til utslippskutt for skipsfarten, har vi en klar forventing om at også norske myndigheter støtter en slik ambisjon, og at IMO viser nødvendig handlekraft for å etablere et regelverk for hvordan vi kan nå felles mål, avslutter Solberg .