Høring klimameldingen

Administrerende direktør Harald Solberg deltok i dag i høring om klimameldingen. – Det bør etableres et CO2 fond etter modell av NOx fondet som kan stimulere utvikling av nullutslippsteknologi. Med forslaget om økt CO2-avgift i klimameldingen ligger alt til rette for at man har proveny til å etablere dette i Norge. Men vi bør også ha som ambisjon å etablere tilsvarende løsning på internasjonalt nivå gjennom IMO, sa Solberg.

Hele innlegget: 

 Vi er glade for denne meldingen som er helt sentral for alle som jobber i skipsfart.

Det er to tydelige trender som preger utviklingen i næringen, i Norge, Europa og internasjonalt; det handler om digitalisering og dekarbonisering.

Transportsektoren og skipsfart er pekt ut som viktig for å nå målene i Paris-avtalen om kutt i klimagassutslipp. Etterspørsel etter sjøveis transport vurderes å øke med 3-4 prosent årlig og utslipp per skip må reduseres med opptil 70-90 prosent innen 2050. Slike reduksjoner vil kreve overgang til nullutslippsdrivstoff.

65 prosent av klimagassutslippene kommer fra den femtedelen av flåten med størst motoreffekt. Derfor jobber næringen veldig aktivt med å finne løsninger for de store skipene som seiler lengst. Flere av våre medlemmer er i gang med grensesprengende prosjekter, blant annet innen hydrogen og ammoniakk. Denne teknologien utvikles og skaleres fra mindre fartøy.

Norge leder an i utvikling av null- og lavutslippsløsninger for skipsfarten, dette er godt beskrevet i meldingen. Men vi savner enda høyere ambisjoner og sterkere virkemidler for å utvikle teknologi og løsninger for de skipene som seiler lengst, altså deepsea-segmentene.

Rederiforbundets medlemmer har en ambisjon om at vi skal ha en klimanøytral flåte innen 2050. Siden skip har en lang levetid betyr det at vi har som mål å kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030. For å nå dette målet har vi altså under 10 år på å utvikle, skalere og kommersialisere løsninger som ikke har skadelig klimagassutslipp.

I Norge har vi kompetansen, interessen og viljen til å utvikle løsninger både vi og verden trenger. Men vi trenger enda mer aktiv politikk for å videreutvikle vårt lederskap. Vi etterlyser i den sammenheng fire tiltak:

  • Aktive grep i form av CO2-fond som kan stimulere utvikling av nullutslippsteknologi. Med forslaget om økt CO2-avgift i klimameldingen ligger alt til rette for at man har proveny til å etablere dette i Norge. Vi bør samtidig ha som ambisjon å etablere tilsvarende løsning på internasjonalt nivå gjennom IMO.
  • Vi støtter aktive grep for å utvikle nullutslippsløsninger gjennom flåtefornyelse innen nærskipsfarten og for offshoreskip.
  • Vi trenger en offensiv satsing på havvind hvor norske rederier allerede leverer skipstjenester til denne industrien på andre lands sokler.
  • Vi trenger trygghet for satsingen på Ocean Space Centre, som sikrer en fornyet forskningsinfrastruktur for maritim næring.

Blant rederiene pågår for tiden en lang rekke utviklingsprosjekter innen alternative energiløsninger. som hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff, batteri og vind. 

Vi er stolte av utviklingen og sikre på at vi med høye ambisjoner og de rette virkemidlene kan bidra til både verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten også for kommende generasjoner.

Se høringen på Stortingets nett-tv