EUs klimapakke – flere viktige forslag for skipsfarten

EUs omfattende regelverkspakke som skal sikre 55% kutt i klimagasser innen 2030 - Fit-for-55 - ble lagt frem 14. juli. - Det er positivt at forslagene nå er på bordet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Fit-for-55-pakken består av mer enn tolv ulike regelverksforslag og bygger på ti måneder med intensive høringsrunder.

- Kommisjonen har vist imponerende gjennomføringskraft i konkretiseringen av Green Deal, og vi stiller oss positive til det vi mener er en nødvendig gjennomgang av regelverket for hvordan målet om 55% kutt i 2030 skal oppnås, sier Solberg.

- Flere av forslagene får direkte konsekvenser for skipsfarten. Vi må nå bruke tid på å sette oss inn i innretningene på alle forslag som berører vår sektor og vurdere helheten av disse, sier han.

Kvotehandel og alternative drivstoff

Rederiforbundet har sammen med partnere i det europeiske rederiforbundet ECSA deltatt i flere av høringene og utviklet råd til Kommisjonen.

 De to sakene europeisk skipsfart har fulgt tettest er forslaget om å ta skipsfarten inn i EUs kvotehandelssystem (ETS) og nye krav til alternative drivstoff (FuelEU).

Næringen har utarbeidet konsekvensanalyser for begge forslagene og presentert en fondsmodell for skipsfarten i ETS.

 - Vi har som utgangspunkt ikke ønsket oss en regional ordning for en global næring. Under ETS har næringen derfor foreslått en egen innramming for skipsfarten som reduserer administrasjon, gir forutsigbarhet på pris og kanaliserer midlene tilbake til klimatiltak i næringen. Det siste har vært spesielt viktig for oss fra norsk side. Midlene må ikke forsvinne inn i medlemslandenes budsjetter, men bidra til de ambisiøse omstillingsmålene våre medlemmer har forpliktet seg til frem mot 2030, sier Solberg.

 - Når det gjelder FuelEU støtter vi Kommisjonens ambisjon om økt andel alternative drivstoff, men har stilt spørsmål ved hvorfor ansvaret ikke legges til leverandør heller enn forbruker.

Forhandlingene fortsetter

Forslagene skal nå behandles i Rådet og Europaparlamentet, før de blir endelig vedtatt.

-Vi ser frem til de videre forhandlingene i EU om forslagene som nå er lagt på bordet, sier Solberg.

 Se flere vurderinger av innholdet i forslagene i egen pressemelding fra ECSA.

Se Kommisjonens pressemelding og dokumenter her.