Rederiforbundet støtter Call to Action

Rederiforbundet har signert Call to Action – et initiativ i regi av Global Maritime Forum som oppfordrer internasjonale myndigheter til å regulere skipsfarten i tråd med 1,5 graders målet i Parisavtalen.

-Rederiforbundets medlemmer har som mål å være klimanøytrale innen 2050. Det haster derfor med å utvikle og skalere nye klimanøytrale energibærere, spesielt for store skip som skal seile over lange avstander. Skal vi komme i mål trenger vi handlekraftige politikere som er like ambisiøse som næringen, derfor stiller vi oss bak initiativet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Flere enn 150 selskaper og organisasjoner fra hele den maritime næringen står bak oppropet, som har en klar melding til internasjonale myndigheter i forkant av COP 26; Det haster, men det er fullt mulig å gjøre internasjonal skipsfart utslippsfri innen 2050.

For å komme i mål oppfordres internasjonale myndigheter til å samarbeide med næringen om reguleringer og incentivordninger som driver den grønne utviklingen, og å utarbeide politikk som får fart på omstillingen og gjør nullutslippsskipsfart til det foretrukne alternativet for skip som bestilles senest fra 2030 og fremover. For å nå målet om nullutslipp innen 2050 mener Call to Action tre prinsipper må legges til grunn:

  • Internasjonale myndigheter må vedta et mål om at internasjonal skipsfart skal dekarboniseres innen 2050 og det må legges frem en realistisk plan for hvordan dette skal oppnås når IMOs GHG strategi skal revideres innen 2023. 
  • Støtte nullutslippsprosjekter i industriell skala, for eksempel ved å sette klare dekarboniseringsmål for innenriks skipsfart og ved å gi incentiver og støtte til “first movers» og til bredere distribusjon av drivstoff og nullutslippsskip. 
  • Etablere virkemidler som gjør nullutslippsskipsfart det foretrukne alternativet innen 2030, deriblant å etablere markedsmekanismer som bidrar til innfasing av nullutslippsskip og -drivstoff i internasjonal skipsfart.

80 prosent av den internasjonale varehandelen transporteres på skip. Internasjonal skipsfart står i dag for omtrent to prosent av de globale utslippene av CO2. Skipsfarten er ikke omfattet av de nasjonale forpliktelsene i Parisavtalen, men reguleres av FNs skipsfartsorganisasjon (IMO). IMO skal i høst blant annet drøfte om det skal innføres en global CO2-avgift på utslipp fra skip. Et forslag som støttes av Rederiforbundet.

-Våre medlemmer har forpliktet seg til kun å bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030. Det haster derfor med å få på plass ny teknologi og ny infrastruktur som sikrer at dette er kommersielt lønnsomt. En global CO2-avgift vil kunne brukes til å utjevne prisforskjellen mellom alternativt og fossilt drivstoff for skip i internasjonal fart, noe vi mener vil være et viktig tiltak for å få fart på den grønne omstillingen som næringen må igjennom, sier Solberg.