Biogass på offshorefartøy

Island Offshore og Lundin Energy Norway samarbeider for å ta i bruk biogass som drivstoff på et offshorefartøy. Det er kanskje første gang i verden dette gjøres. Bruk av biogass gir så godt som netto null i utslipp av klimagasser. Samtidig som det kan bidra til å åpne et nytt markedssegment for en ny industri i Norge.

-Med denne demonstrasjonen viser man et potensiale for utslippsreduksjoner innen alle deler av skipsfarten der det benyttes LNG-fartøy. En samlet internasjonal skipsfart har som ambisjon å være klimanøytral innen 2050. Skal vi nå det målet behøver vi nye nullutslippsteknologier som ikke vil være tilgjengelig før noen år fram i tid. Mulighetene vi nå ser med biogass vil være en god brobygger fram til da, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Fartøyet Island Crusader skal kjøres på biogass i en periode for å demonstrere at drivstoffet kan benyttes på et vanlig gassdrevet fartøy. Fra før har motorprodusenten Bergen Engines gjort tester på land som har konkludert med at man kan bytte til biodrivstoff helt uten modifikasjoner på båten.

-Vi er stolte over å være samarbeidspartner og leverandør til en framoverlent aktør som Lundin. De viser at de vil gå foran og ta i bruk de løsningene som er tilgjengelige for å vesentlig redusere CO2- utslipp. Vi tror på en stegvis tilnærming til nullutslipp og dette krever et nært og godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden og med myndighetene. Vi er trygge på at dette også vil gjøre skipene våre mer attraktive i markedet, sier Tommy Walaunet, Managing Director i Island Offshore.

-Dette er et skikkelig ‘kinder-egg’, sier Johan Mohr, leder for anskaffelser og logistikk i Lundin.

-Det gir en umiddelbar utslippsreduksjon, vi viser at konvensjonelle LNG-fartøy kan gå på biogass uten noen som helst modifikasjon, og vi bidrar til å åpne et nytt markedssegment for biogassprodusentene.

Biogassen som fylles på tanken til Island Crusader kommer fra et produksjonsanlegg i Trøndelag, og produseres på en blanding av kumøkk, avfall fra fiskeforedling og treforedlingsindustrien. Alt dette er produkter som er en del av det naturlige kretsløpet, og som tidligere ikke har blitt foredlet til nye produkter. Dermed representerer ikke biogassen noe ekstra utslipp av klimagasser ut over det som oppstår naturlig.

Dette er trolig første gang i verden at et større offshorefartøy skal drives med biogass laget av avfall.

Et supplyfartøy som drives med LNG-gass er i utgangspunktet blant fartøyene med lavest utslipp av klimagasser. Men også fra et LNG-fartøy slippes det ut om lag 4000 tonn CO2 i året. Ved å bytte til biogass eliminerer man så godt som hele dette utslippet.