Dagens NTP følger ikke opp Stortingets transportmål

I dag ble Nasjonal Transportplan lagt frem, med føringer for investeringene i samferdsel for de neste tolv årene. Den nylig fremlagte transportplanen har lavere ambisjoner for sjøtransport enn den forrige transportplanen.

I 2016 fastsatte Stortinget et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030. For å stimulere til godsoverføring fra land til sjø ble det derfor i forrige transportplan opprettet en incentivordning for godsoverføring. Den forrige transportplanen er underoppfylt med lavere bevilgninger i de årlige statsbudsjettene enn det som ble forespeilet. Når ambisjonsnivået nå er senket sammenlignet med forrige transportplan, kommer dette samtidig med en lovnad fra samferdselsministeren om at denne transportplanen er mer realistisk og vil følges opp. 

- Det viktigste nå er at de lovnadene som kommer i rapporten faktisk blir fulgt opp når det skal gis bevilgninger over statsbudsjettene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.  

Behov for en styrket incentivordning for godsoverføring 

Menon Economics la i går frem en rapport som viser at sjøtransporten har fått vesentlig lavere økonomiske rammer i NTP, vesentlig lavere vekst i rammene enn andre transportformer fra en NTP til neste, og blir gjennomgående underfinansiert gjennom NTP-perioden. Rapporten viser at manglende tiltak og bevilgninger har gjort at man i dag ikke er nærmere målet enn for fem år siden. Nå senkes ambisjonene.  

- Regjeringen innrømmer i dagens Nasjonale transportplan at de ikke legger frem tilstrekkelige tiltak for å oppnå Stortingets fastsatte mål om å flytte gods fra land til sjø. En slik politikk bidrar til å flytte gods fra sjø til vei, og ikke omvendt, sier Solberg. 

Behov for en styrket konkurransekraft 

I meldingen står det vil det være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer utover det som foreslås i denne transportplanen for å kunne oppnå godsoverføring i et så stort omfang som ønsket. 

- Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets mål på en bedre måte. Når vi de siste årene har sett at regjeringen heller ikke følger opp planene med tilstrekkelige bevilgninger, vil sjøtransporten i realiteten tape mot veitransporten, sier Solberg, som fortsetter: 

Det er et behov for å styrke denne incentivordningen for å sikre godsoverføring i tråd med Stortinget og regjeringens ambisjoner. I tillegg er det behov for å styrke sjøtransportens konkurransekraft også på avgiftssiden. 

Et tiltak som kan styrke sjøtransportens konkurransekraftog samtidig redusere avgiftene, er å modernisere og effektivisere lostjenesten.  

Det er bra at regjeringen så tydelig sier at de ønsker å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere los- og sjøtrafikksentralene. Samlokalisering av fagmiljøene og økt effektivitet gjennom nye digitale løsninger vil være viktige steg for å styrke losvesenet, sier Solberg. 

Sjøtransport er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme transportformen 

Et overordnet prinsipp i den framlagte planen er at prosjektene som skal prioriteres skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Da er det skuffende at den mest samfunnsøkonomiske transportformen, sjøtransporten, ikke blir prioritert høyere.  

- Dersom en større andel av transporten går på sjø i stedet for vei, vil det utløse et transportpolitisk kinderegg. Det blir mindre behov for veivedlikehold, køene vil reduseres, klimautslippene vil bli lavere og det vil bli færre døde og hardt skadde i trafikken, sier Solberg.