Avventer lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår

-Vi vil følge arbeidet med å utforme et forslag til norsk lov om norske lønns- og arbeidsvilkår tett, og ser frem til å få forslaget på høring. Det er avgjørende for oss at forslaget ikke rokker ved anerkjente internasjonale prinsipper, utfordrer EØS-avtalen, Norges folkerettslige forpliktelser eller griper inn i partenes tariffavtaler, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier til VG 15. november at et arbeid med et lovutkast er igangsatt. Statsråden sier det skal lovfestes at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten. Forslaget vil bli sendt på høring rundt påske 2022. Skjæran beskriver arbeidet med lovutkastet som nybrottsarbeid som skal sikre at vi får norske sjøfolk i fremtiden. Han ønsker å forsterke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og hindre sosial dumping uttaler han til avisen.

 - Dersom man er bekymret for norske sjøfolks konkurransekraft vil en tilbakeføring av kuttene i nettolønnsordningen være det viktigste man raskt kan iverksette, sier Solberg. Ordningene er svekket sammenlignet med dagens ordning i forslaget til Statsbudsjettet for 2022.

 Norske sjøfolk og erfaringsbasert kompetanse fra sjøen er viktig for næringen. Derfor har rederiene og sjømannsorganisasjonene sammen støttet refusjonsordningen som er begrunnet nettopp i hensynet til å sikre norske sjøfolks konkurransekraft. Refusjonsordningen bidrar for eksempel til at nær 90 % av aktiviteten på norsk sokkel skjer på norske lønns- og arbeidsvilkår.

 Innføring av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel har vært utredet gjennom mange år, også mellom partene. Utredningene viser at dette er et område med svært krevende og til dels uavklarte avgrensninger. Partene hadde konstruktive diskusjoner rundt disse problemstillingene i Holmefjordutvalget og det var enighet om å fortsette dialogen i oppfølgningen av utvalgsarbeidet.

Tariffavtaler er etablert på norske skip

Rederiforbundet er svært opptatt av at norske rederier skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår ombord på sine skip.

Derfor er forbundet stolt av at det forhandler tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene i 12 ulike land i tillegg til Norge.

- Som eneste Rederiforbund i verden reiser vi ut, sammen med de norske sjømannsorganisasjonene som støtter sine utenlandske kollegaer, og forhandler tariffavtaler med land som har mange sjøfolk på norske skip. På den måten gjør vi den norske modellen kjent langt utenfor Norge. Og vi sikrer at det ikke skjer sosial dumping på norske skip, sier Solberg.

Grunnleggende prinsipper

 Lønns- og arbeidsvilkårene i skipsfarten er basert på lønns- og kostnadsnivået i det landet hvor sjøfolkene bor og har sine utgifter. Sjøfolk som bor i Norge har norsk lønn, mens sjøfolk som bor i Danmark har dansk lønn osv. Slik har det vært i skipsfarten i mange tiår og tariffavtalene bygger på dette. - Å kalle denne innarbeidede ordningen for sosial dumping er derfor grunnleggende feil, sier Solberg.

 Den delen av norsk skipsfart Rederiforbundet representerer arbeider globalt og har størstedelen av sin virksomhet utenfor Norge. Samlet har norsk utenriksfart 80.000 årlige havneanløp verden over. Et system hvor det skulle gjelde ulike tariffer og arbeidsvilkår avhengig av hvilket land man kommer til vil være helt uhåndterlig. Internasjonal skipsfart er derfor basert på at flaggstaten bestemmer over skipet, og at lønns- og arbeidsvilkår følger skipet uavhengig av hvor det til enhver tid befinner seg.

Ledende maritim nasjon

Rederiforbundet er stolt av at Norge har en sterk internasjonal posisjon som maritim nasjon. Den posisjonen er bygget i generasjoner fordi vi har deltatt i den internasjonale konkurransen. Ingen land som har innført beskyttelsestiltak av denne typen for sin skipsfart har opprettholdt internasjonal konkurransekraft.

 -Konkurranse styrker oss - beskyttelsestiltak vil svekke oss. Og la det ikke være noen tvil; det skal skje med ordnede lønns- og arbeidsvilkår i bunn, avslutter Solberg.