Budsjettavtale med gjennomslag for maritim næring

Regjeringen og Fremskrittspartiet ble 1. desember enige om statsbudsjett for 2021. I budsjettet legger de frem en maritim pakke som reverserer de opprinnelige kuttforslagene og forbedrer nettolønnsordningen for offshoreaktivteter og skip i NIS i første halvår 2021. Det settes også av 150 millioner til tilskudd til vrakpantordning for blant annet eldre offshorefartøy. - Dette er viktige gjennomslag for maritim næring og sender positive signaler til en næring som opplever krevende tider. Vi har med dette fått gode avklaringer som sikrer stabile maritime rammevilkår, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Nettolønn

Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett for 2021 å svekke rammevilkårene for norske sjøfolk vesentlig ved blant annet å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten, og innføre et makstak i alle ordningene for sysselsetting av norske sjøfolk. 

I budsjettavtalen er det foreslåtte kuttet reversert, og ordningen styrkes i stedet slik at man sikrer konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk på norske skip. I tillegg forsterkes finansieringsordningen for norske verft og det skal innføres en egen vrakpantordning for offshoreskip.

-Fremskrittspartiet viser at de har lyttet til en samlet maritim næring og har fått regjeringspartiene med på å reversere regjeringens kuttforslag, samt at de som et midlertidig tiltak fjerner taket i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt frem til sommeren, sier Solberg.

Kildeskatt

Regjeringens forslag om å innføre en særnorsk kildeskatt på leiebetalinger for rigger på norsk sokkel utsettes til oktober 2021.

-Isolert sett er dette gode nyheter og bør gi rom for å ta en fornyet vurdering av forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier Solberg.

 -Maritim næring er i en svært krevende situasjon på grunn av fallende oljepriser og koronapandemien. Vi følger situasjonen nøye, og håper at tiltakene i budsjettet vil bidra positivt til at næringen kommer seg gjennom utfordrende tider med innovasjons- og utviklingskraften i behold, avslutter Solberg.