Norsk sokkel full av energi

Norges Rederiforbund arrangerte onsdag webinar for å gi innspill til stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen er ventet til våren. Statssekretær Tony Christian Tiller fikk med seg klare innspill om behovet for et hjemmemarked for havvind, høyere aktivitet og utslippsreduksjoner i olje- og gassektoren, muligheter innen utvikling av verdikjeder for hydrogen og politikk for utvinning av mineraler på norsk sokkel.

Statssekretær Tiller innledet med å si at olje- og gassektoren har møtt nye, store utfordringer i en ekstraordinær situasjon det siste året. Han viste til gjennomførte endringer i petroleumsskatteordningen, forsterket FoU satsing og 3,6 milliarder til grønne investeringer som regjeringens bidrag til økt aktivitet i næringen.

Stortingsmelding

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

-Med stortingsmeldingen ønsker vi å se både sokkelen og kraftsystemet på land som en helhet, uttalte Tiller. – Vi har fått god respons så langt, og tar gjerne imot enda flere innspill, sa han. Statssekretæren benyttet samtidig anledningen til å skryte av den lederrollen norsk maritim næring har tatt i forhold til klima og utslipp, og viste til Norges Rederiforbunds ambisiøse klimamålsettinger.

Innspill

-Ingen vet hva som blir den foretrukne energibæreren i årene som kommer sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. -Det er derfor viktig at myndighetene er spesifikke i kravene til utslipp, ikke til teknologier, sa han. Tiller fikk med seg en rekke gode innspill som kretset rundt fire hovedområder.

 Havvind

Styreleder i Olympic Subsea, Stig Remøy, understreket behovet for et hjemmemarked og en klar visjon for å utvikle havvind som næring. Remøy påpekte at Norge kan bruke den kompetansen som er bygget opp gjennom 50 år i olje- og gassnæringen der et hjemmemarked har vært helt sentralt.

Aktivitet olje og gass

CEO i Simon Møkster Shipping og nyvalgt styreleder i Rederiforbundets Gruppe for Offshore Servicefartøy (GOS), Anne Jorunn Møkster, viste til at olje- og gass næringen fortsatt har flere tiår foran seg. Hun gjorde det klart at næringen har klare forventninger til å se effekt av skattepakken, men at effektene ikke har vært særlig synlige foreløpig. Møkster understreket at markedssituasjonen er krevende for aktørene i den maritime delen av leverandørkjeden på norsk sokkel, og at hun er bekymret for rederiene langs kysten.

Veikart for hydrogen

Administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling, etterlyste vilje fra Olje- og energidepartementets side til å stille krav til operatørenes utslippsprofil. Kombinasjonen av incentiver gjennom krav og virkemidler driver frem endringer, sa Meling. Han etterlyste også et veikart for hydrogen.

Mineraler

Håvard Ulstein, Business Development Manager i Island Offshore, fortalte om mineraltoktet til Island Valiant som i fem uker var på oppdrag fra Oljedirektoratet. Ulstein understreket at området i havområdet mellom Grønland, Svalbard og Fastlands-Norge har noen av de høyeste konsentrasjoner av mineraler i verden. Norge har teknologi som gjør det mulig å lete på egen sokkel, men også til å levere tjenester til andre sokkelstater.

Statssekretær Tiller avsluttet med å si at han hadde forståelse for næringens utålmodighet og satte pris på engasjementet. -Vi ønsker oss en mer konstruktiv og mindre splittende debatt om norske energiressurser og ser fram til å legge fram meldingen på det området som skal sikre vesentlige deler av norsk verdiskaping og velferd, avsluttet han.