Koronakrisen kan bli verre enn finanskrisen og offshorekrisen til sammen

En undersøkelse blant Rederiforbundets medlemmer viser at koronapandemien kan bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014 til sammen.

 

Skipsfarten er avgjørende for både vareflyt og offshore-aktivitet og det er viktig at både vareforsyning og energiproduksjon kan opprettholdes gjennom koronakrisen. Nå rammes imidlertid alle segmenter i skipsfarten hardt som følge av koronapandemien. 

Anslår at virusutbruddet vil medføre ca. 83 mrd. kroner i redusert omsetning

Rederiene samlet frykter en omsetningsnedgang på nærmere 35 prosent som følge av koronavirusutbruddet. Dette utgjør over 83 mrd. kroner, og reduserer prognosen for samlet omsetning i 2020 fra 244 mrd. kroner til 161 mrd. kroner.

Ved årsskiftet forventet rederiene en økt omsetning på seks prosent. En omsetningsnedgang på 35 prosent som følge av koronavirusutbruddet vil medføre en nedgang på 30 prosent fra 2019 til 2020. Denne nedgangen vil være den klart største de siste 15 årene - finanskrise og oljekrise inkludert. Dette skyldes at alle segmenter forventer omsetningsnedgang samtidig. Tidligere har omsetningsnedgang i ett segment blitt veiet opp av oppgang i et annet.

-Disse tallene illustrerer med all tydelighet hvilken alvorlig situasjon vår bransje nå er inne i, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. En omsetningssvikt på 35 prosent vil være dramatisk. Det er helt avgjørende at vi finner gode løsninger for å holde skipsfarten i gang gjennom krisen, sier han. 

Passasjerskipsrederiene er særlig hardt rammet

Verst er det for passasjerskip, som forbereder seg på en nedgang på totalt 90 prosent for 2020. Også for offshore-segmentene ser det ut til at koronavirusutbruddet gir store konsekvenser. Offshore service-rederiene forventer en nedgang i omsetning på om lag 25 prosent. Riggselskapene forventer en nedgang i omsetning på nærmere 30 prosent.

En slik nedgang vil være vesentlig høyere enn nedgangen i 2015 – som utgjorde det første året av oljekrisen, og om lag på linje med 2016 - det andre året av oljekrisen. Her er det grunn til å tro at også den svært lave oljeprisen påvirker svarene.

Deep sea-rederiene anslår at omsetningen i 2020 vil være om lag 35 prosent lavere enn i 2019. Denne nedgangen er like stor som nedgangen som kom i kjølvannet av finanskrisen i 2008/2009. Nærskipsfartsrederiene er de som ser ut til å bli truffet minst av koronavirusutbruddet, sammenliknet med de andre segmentene. Like fullt oppgir nærskipsfartssegmentene at de forventer en nedgang som er om lag dobbelt så stort som nedgangen i 2009, under finanskrisen.

Rederiene frykter økte operasjonelle utfordringer

Så godt som alle rederier har opplevd operasjonelle utfordringer som følge av koronavirusutbruddet. Det er særlig mannskapsbytter som er, og forventes å være, svært krevende. En stor andel av rederiene har valgt å utvide kontrakter med eksisterende mannskap. Dette vil snart ikke lenger bære, og et mannskapsskifte vil være tvingende nødvendig. Rederiene frykter at de operasjonelle utfordringene vil tilta vesentlig i tiden som kommer.

Med over 1800 norske skip med anløp rundt om i en verden som gradvis stenges mer og mer, er det grunn til å tro at flytting av mannskap over landegrenser vil bli stadig mer krevende. I tillegg utgjør ulike karantenebestemmelser internasjonalt, regionalt og nasjonalt vesentlige kompliserende faktorer for mannskaps-bytte. Dette vil trolig bli en av de mest krevende problemstillingene rederiene står overfor, om ikke det kommer på plass internasjonale retningslinjer for at mannskap på skip skal få reise fritt. Det er også avgjørende at mannskap skal få avtjene sin karantene om bord på skip, slik at et mannskap som i 14 dager ikke har hatt anledning til å gå i land skal anses som sykdomsfritt.

For passasjerskipsrederiene er de operasjonelle utfordringene i all hovedsak knyttet til at myndighetenes reiserestriksjoner stanser så godt som all persontransport inn og ut av landet. Disse rederiene opplever nå at inntektsgrunnlaget falt bort over natten, samtidig som at kundene har krav på å få sine billettutgifter refundert av rederiene. Med andre faste utgifter som løper som normalt, har de myndighetspålagte reiserestriksjonene satt disse selskapene i en utfordrende likviditetsskvis.  

Halvparten av rederiene kan bli nødt til å permittere i løpet av 14 dager

De vesentlige operasjonelle og økonomiske konsekvensene for skipsfarten medfører at om lag halvparten av rederiene nå oppgir at de kan bli nødt til å permittere ansatte allerede innen 14 dager.  

Passasjerskipsrederiene har, som følge av at skipene er tatt ut av drift, allerede sett seg nødt til å permittere totalt om lag 5200 ansatte.

Også offshore-rederiene ser seg nødt til å permittere. Så mange som to av tre offshore servicerederier oppgir at det kan være nødvendig å permittere ansatte. For riggselskapene oppgir om lag 40 prosent det samme. Dette skyldes trolig en kombinasjon av en historisk lav oljepris og koronakrise.