Ber om maksgrense for permittering på 52 uker

Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ser et tydelig behov for å forlenge maksgrensen for permittering og fritak for arbeidsgivers lønnsplikt. I en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet ber vi om at maksimal permitteringslengde økes fra 26 uker til 52 uker.

Under ser du teksten i brevet som ble sendt næringsminister Iselin Nybø og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fredag formiddag.

 _____


Virusutbruddet – behov for økning av maksimal permitteringslengde 

Rederinæringen er, i likhet med øvrig norsk næringsliv, sterkt påvirket av virusutbruddet. Enkelte rederier har allerede permittert hele eller deler av arbeidsstokken, mens andre vurderer i disse dager om de må gå til permitteringer eller oppsigelser og i denne vurderingen er maksgrensen for permitteringer helt sentral. Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund retter derfor en felles henvendelse i den forbindelse. 

Permitteringslønnsloven har i dag en maksgrense på 26 uker for permittering og fritak for arbeidsgivers lønnsplikt. I den spesielle situasjonen vi nå står i er maksgrensen altfor kort. Virusutbruddet er antatt å vare i mange måneder. I tillegg har mange av rederiene et høyt aktivitetsnivå i sommerhalvåret og et lavere aktivitetsnivå i vinterhalvåret. En stans i driften nå gjør at de vil få utfordringer med å sysselsette igjen allerede fra høsten. 

De mange virksomheter som nå fortløpende vurderer om det er mulig å holde hjulene i gang må velge mellom permittering eller oppsigelse. I vurderingen av permittering må bedriftene se hen til om det foreligger sysselsettingsmuligheter ved utløpet av maksimal permitteringsperiode, som nå er 26 uker. Dersom maksgrensen økes vil virksomhetene ha større rom for å kunne velge permittering i stedet for oppsigelse. 

Maksimumsgrensen for permittering har under tidligere kriser blitt hevet nettopp for å unngå flere oppsigelser enn nødvendig. For eksempel ble den hevet til 52 uker under oljekrisen i 2016. Et slikt tiltak letter byrden både for arbeidstakere og arbeidsgivere i et vanskelig arbeidsmarked. Arbeidstakere kan vite at de har en jobb å gå til etter krisen og arbeidsgivere gis større mulighet til å bevare kompetent arbeidskraft som er nødvendig for å gjenoppta virksomheten. Mothensynet til økt permitteringsperiode, innlåsningseffekten, gjør seg ikke gjeldende i en situasjon der det er høy arbeidsledighet og det er få ledige stillinger å gå inn i.  

Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ber om at fritaksperioden i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd økes fra 26 uker til 52 uker. I henhold til § 3 sjette ledd kan dette gjøres i forskrift. Selv om vi fremdeles er i en tidlig fase i krisen skjer det nå fortløpende at arbeidsgivere står i valget mellom permitteringer og oppsigelser. Det haster således med å gjøre disse avklaringene. 

 

Brevet er underskrevet administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg og administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande