Takk for at dere holder hjulene i gang!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide takket på vegne av regjeringen rederiforbundets medlemmer for at gods blir levert og at hjulene holdes i gang i en vanskelig tid. Hareide deltok på et webinar for nærskipstrafikken og snakket om Nasjonal Transportplan. Webinaret ble avholdt i forbindelse med årsmøtet i Gruppe for Short Sea der CEO i Utkilen Siri-Anne Mjåtvedt ble valgt til ny leder.

Nasjonal Transportplan legges frem til våren. Samferdselsminister Hareide la i sitt innlegg vekt på effektivisering av godstransport langs kysten og satsing på grønn skipsfart. Han understreket også at prosjekter i større grad må vurderes helhetlig og ikke kun som et jernbane-, sjø- eller veiprosjekt. Kostnadsstyring i prosjektfasen er avgjørende understreket Hareide som oppfordret til kostnadskonkurranse blant prosjektorganisasjonene i forkant av prosjektvalg eller såkalt porteføljestyring. På den måten vil samferdselsministeren unngå store kostnadsoverskridelser. Hareide la vekt på at grønn skipsfart og flåtefornyelse er en viktig del av det totale bildet for NTP.

 I Nasjonal transportplan for 2018–2029 er det fastsatt et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil, skal overføres til sjø og bane innen 2030. – Skal disse målsettingene nås må det iverksettes tiltak som styrker sjøtransportens konkurransekraft, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. – Det innebærer en forenkling og reduksjon av avgiftsregimet for sjøtransporten. I tillegg må fornyelsen av nærskipsfartsflåten prioriteres gjennom gode støtteordninger og toppfinansieringsordninger, sier han.

 Mjåtvedt ny leder

Webinaret med Hareide ble holdt i forbindelse med årsmøtet i gruppe for Short Sea. CEO i Utkilen Siri-Anne Mjåtvedt ble valgt til ny leder. CEO i Misje Rederi, Nils Magne Fjereide har vært leder de ti siste årene. Han fortsetter som styremedlem.