Store forventninger til budsjettforhandlingene i Stortinget

Maritim næring har store forventninger til forhandlingene som nå pågår på overtid i Stortinget. I regjeringens forslag til budsjett var det lagt inn kutt i viktige maritime rammevilkår, blant annet i nettolønnsordningen. Vi håper Fremskrittspartiet vil lykkes med å få reversert disse kuttene igjen gjennom en budsjettavtale.

-Den maritime næringen opplever krevende tider. Vi trenger en tydelig politikk som sikrer stabile maritime rammevilkår, bidrar til at bedriftene får tilgang til kapital gjennom GIEK og at det iverksettes aktivitetsskapende tiltak i klyngen. Regjeringens forslag om kildeskatt på leiebetalinger for rigg vil også være svært uheldig for aktiviteten på norsk sokkel. Videre er det også viktig å styrke rammevilkårene for norske privateide bedrifter i en tid der bedriftene har betalt en høy pris for å bekjempe pandemien. Vi har store forventninger til at Fremskrittspartiet får gjennomslag på det maritime området for de prioriteringer partiet har lagt frem i sitt alternative statsbudsjett, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

-Den maritime næringen er i full gang med omstillingen til en fremtid hvor vi utvikler og tar i bruk grønne løsninger som sikrer reduserte utslipp fra skipsfarten. Det er derfor helt avgjørende at vi klarer å stå gjennom koronakrisen med innovasjonskraft og utviklingskapasitet i behold, sier Solberg.