Skatteendringer må gi aktivitet

Stortinget ble mandag enig om midlertidige endringer i petroleumsskatten. -Det er viktig for stabilitet og forutsigbarhet at et bredt flertall på Stortinget har blitt enige om en løsning som skal sikre aktivitet og utvikling av ny teknologi for lavere utslipp. Nå må oljeselskapene omsette dette i aktivitet for leverandørindustrien, og dermed sikre arbeidsplasser og utviklingskraften i hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Korona-pandemien, i kombinasjonen av et utfordrende økonomisk omgivelsesbilde og lav oljepris har ført til vesentlig redusert aktivitet i olje- og gassproduksjonen.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og de tre opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp har nå blitt enige om tiltak som kan utløse aktivitet, og bidra til å utvikle ny teknologi og grønne løsninger. Enigheten omfatter blant annet også nedsettelse av et utvalg som skal utrede rammebetingelsene for klimavennlige investeringer i Norge.

-Det er avgjørende for en hel næring at man nå har blitt enige i denne saken. Kompetansen og utviklingskraften i denne næringen trengs også for å utvikle nye muligheter på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Rederiforbundet deler ambisjonene om å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for offshorenæringen og ser frem til å arbeide med myndighetene og resten av klyngen om dette. Vi forventer nå at aktiviteten på norsk sokkel øker, sier Solberg.