Regjeringens forslag forsterker krisen

-Regjeringens svar til en næring i krise er å forsterke utfordringene. Rederiforbundet er overrasket og skuffet. Det var administrerende direktør Harald Solbergs hovedbudskap da han deltok i høringer i Finanskomiteen og Næringskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

Solberg tegnet et bilde av en maritim næring som befinner seg i en svært krevende situasjon. Langs hele kysten står arbeidsplasser i fare som følge av koronakrisen. Norges Rederiforbunds egne undersøkelser viser at medlemmene blant annet   varsler om rekord i antall skip i opplag ved nyttår. Mange er permittert, og flere står i fare for å bli det.

 -Regjeringens svar til en næring i krise er å forsterke utfordringene, sa Solberg. Det er vi svært skuffet over. Dette gjelder særlig to viktige forhold i forslaget til statsbudsjett; kutt i nettolønnsordningen og innføring av kildeskatt på fysiske driftsmidler.

Nettolønnsordningen

Norges Rederiforbund mener at det mest alvorlige ved forslaget om kutt i nettolønnsordningen er at ordningen for norske sjøfolk i det som kalles NIS-lasteskipsordningen foreslås fjernet. Denne kom på plass så sent som sommeren 2017. Den har vært en viktig del av regjeringens maritime strategi, bidratt til innflagging til norsk flagg og har skapt trygghet for norske sjøfolk. Taket som foreslås innført for alle ordningene og senket til 200 000 kroner, burde heller vært fjernet eller vesentlig hevet som et krisetiltak.

Kildeskatt

Regjeringen foreslår også at det innføres kildeskatt for leiebetalinger for renter og royalties og enkelte fysiske driftsmidler. Solberg påpekte at Rederiforbundet ikke bestrider at slik skatt innføres for renter og royalties, men forbundet advarer sterkt mot å innføre dette for fysiske driftsmidler. Årsaken er etter forbundets mening, at kildeskatt på leiebetalinger er en bruttoskatt – som legges direkte på selskapenes omsetning.

-Dette er en type skattlegging som bryter fullstendig med grunnleggende norske skatteprinsipper om at det er overskudd som skal skattlegges, ikke omsetningen, sa Solberg. -Dette innebærer at den som eier og driver fysiske driftsmidler ikke får fradrag for investerings- og driftskostnader, fortsatte han.

Forslaget vil få store konsekvenser. Selskapene vil kunne få en svært høy skatt, som kan overstige hele overskuddet i eierselskapet – eller gjøre et underskudd enda større. Kildeskatten vil også kunne føre til et økt kostnadsnivå på norsk sokkel. Altså en effekt som er det motsatte av hva myndighetene har jobbet for gjennom lang tid, nemlig redusert kostnadsnivå.

-Forslaget er prinsipielt svært uheldig, og i dagens situasjon, med en svært krevende markedssituasjon, er forslaget etter vår vurdering helt uforklarlig sa Solberg. Det er heller ikke dokumentert i forslaget fra Finansdepartementet at det faktisk skjer overskuddsflytting med dagens regler. side.

Positive forslag

Blant lyspunktene i budsjettet nevnte Solberg forslaget om økt verdsettelsesrabatt iformueskatten som viktig for norsk privat eierskap. Det private norske eierskapet betaler en høy pris for koronakrisen og rabatten burde derfor etter forbundets mening, vært hevet ytterligere.

Satsingen på karbonfangst og lagring er et viktig signal om å bygge en industri som vil bli viktig for å løse klimautfordringene. En positiv innstilling til å justere bestemmelsene om inngjerding i rederiskatteordningen er også bra og viktig.