Positivt med aktivitetspakke for olje og gassnæringen, men har mangler

-Det er positivt at regjeringen nå foreslår midlertidige endringer i rammebetingelsene som har til hensikt å øke olje- og gasselskapenes likviditet, slik at vedtatte og planlagte prosjekter kan gjennomføres, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. -Men pakken har noen mangler i forhold til hva som var KonKrafts og en samlet nærings påpekte behov. -Vi ser nå fram til videre behandling i Stortinget, sier han.

Opprettholdelse av mest mulig aktivitet i denne kritiske perioden er helt avgjørende for næringen. Det er også viktig å understreke at denne næringen besitter både kompetanse og teknologi som muliggjør og støtter utviklingen av det grønne skiftet i Norge.

-Det er viktig at olje- og gasselskapene som en del av de grepene som nå tas på rammevilkårene, forplikter seg til å være forsiktige med kortsiktige tiltak som medfører kansellering av iverksatte eller planlagte prosjekter, sier Solberg.

Pakke for grønn omstilling

Rederiforbundet er også positive til at regjeringen varsler fremleggelse av en pakke for grønn omstilling i slutten av mai. Det er viktig at regjeringen foreslår konkrete tiltak for grønn skipsfart og fornybar energi.

-Vi er svært bekymret for at krisens ofre på kort sikt er utviklingsprosjekter og investeringer i grønn teknologi. Det er derfor svært viktig at regjeringen legger fram en helhetlig strategi for grønn omstilling, sier Solberg. -Vi merker oss at statsministeren i dag uttalte at pakken for grønn omstilling både skal hjelpe olje- og gassnæringen og samtidig bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet, sier han. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon.

 Regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten er som følger:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.