Regjeringen med oppdatert nordområdepolitikk

- Norges Rederiforbund ønsker regjeringens satsing og ambisjoner i nord velkommen. Regionen representerer store muligheter for økonomisk vekst, innovasjon, utvikling og forskning. De siste årene har vi også sett en sterkere internasjonal interesse for Arktis. Derfor er vi glade for regjeringens tydelige vektlegging av havretten og folkerettslige prinsipper som styrende for aktiviteten i regionen, sier administrerende direktør Harald Solberg.

 I sin nye stortingsmelding om nordområdene slår regjeringen fast at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Norge vil fortsette å bevare Arktis som en fredelig region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkeretten.

 - For å sikre innovasjon og bærekraft i nord er det avgjørende at de maritime næringene sikres gode rammevilkår. Dette innebærer nødvendig utbygging av infrastruktur og kommunikasjon, og at forskning og kunnskap kobles opp mot næringslivet. Det er positivt at regjeringen er tydelig på at dette er viktige prioriteringer. Meldingen peker ut en politisk retning. Nå blir det viktig at regjeringen følger opp med konkrete tiltak på ulike politikkområder, sier Solberg.

 Beredskap avgjørende

Stortingsmeldingen, som er den første nordområdemeldingen på ni år, understreker behovet for en god balanse mellom bruk og vern, og behovet for bærekraftig utvikling i en sårbar region. Sikkerhet og beredskap er et annet område som vektlegges.

 – Den kommersielle aktiviteten i nordområdene kommer til å øke i årene som kommer. For å håndtere denne utviklingen på en sikker og miljømessig forsvarlig måte er maritim beredskap avgjørende. Hoveddelen av dagens skipstrafikk i Arktis går i, eller gjennom områder det Norge har ansvar for søk- og redningsberedskapen. Skal Norge utnytte de betydelige naturressursene og ivareta våre utenrikspolitiske interesser i nord, må sikkerhets- og beredskapskapasiteten være verdensledende og riktig dimensjonert, sier Solberg.

 Norges Rederiforbund har sammen med næringen og norske myndigheter blant annet vært aktivt engasjert i det omfattende SARiNOR-prosjektet, som har kommet med klare anbefalinger om styrking av beredskapen.

 Grønn omstilling

Norsk maritim næring er ledende på utvikling av grønn teknologi. Tidligere i år lanserte Norges Rederiforbund en ny klimastrategi, med ambisiøse mål for en grønnere skipsfart: Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral. 

 - Arktis er en sårbar region, og bærekraftig aktivitet og grønne løsninger vil stå sentralt i den videre utviklingen. Næringen er i gang med omstillingen, og vi ønsker regjeringens fortsatte fokus på grønn skipsfart velkommen. Men samtidig må ambisjonene følges opp av tiltak som legger til rette for å utvikle grønn, skalerbar og lønnsom teknologi. Vi har noen av verdens sterkeste innovasjonsmiljøer langs kysten i Norge. Med en dedikert næring og politisk vilje kan vi utvikle løsninger som kan gi betydelige reduksjoner i utslipp fra skipsfarten, sier Solberg.

 Internasjonalt samarbeid

Regjeringen er i den nye meldingen tydelig på behovet for internasjonalt samarbeid i Arktis-spørsmål. Arktisk råd, IMO, det bredere FN-samarbeidet og Barentssamarbeidet er viktige arenaer.

 - Sikkerhetspolitisk stabilitet og etterlevelse av havretten er avgjørende for norske interesser. Derfor er vi glade for regjeringens tydelige vektlegging av folkerettslige prinsipper som styrende for all aktivitet i Arktis. Norge er blant verdens ledende skipsfartsnasjoner, og den maritime næringen er gjennomglobalisert. Internasjonalt samarbeid med aktører som IMO og Arktisk råd er avgjørende for oss. Vi ønsker regjeringens satsing i nord velkommen, og ser frem til et godt samarbeid med myndighetene for å realisere ambisjonene som ligger i den nye nordområdemeldingen, avslutter Solberg.