Næringen ber om motkonjunkturtiltak

Maritimt Forum har sendt en omfattende pakke med tiltak til regjering og storting. Det er behov for kraftige motkonjunkturtiltak for å holde hjulene i gang.

Kritiske deler av den maritime klyngen står i fare for å falle. Koronapandemien kan bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014 til sammen. Nå trenger næringen og myndighetene å spille på lag for å holde hjulene i gang i den maritime klyngen.

Tiltakene som fremmes bygger opp rundt følgende fire prinsipper:

 1.Skal gi tilnærmet umiddelbar effekt for sysselsettingen og verdiskapingen, så tidlig som mulig, og helst allerede i 2020

2. I offentlige anbud bør myndighetene sette krav om høyest mulig norsk innhold

 3. Tiltakene som fremmes fra myndighetene må bygge på bærekraftperspektivet, og bidra til det grønne skiftet

 4. Maritim næring er landets nest viktigste eksportnæring; tiltak som utformes av myndighetene må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt

Les hele innspillspakken til Maritimt Forum her.