Svært krevende situasjon med store konsekvenser

-Vi befinner oss nå i en ekstraordinær situasjon som utvikler og endrer seg svært raskt. Regjeringens omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge viser tydelig at situasjonen er alvorlig. Vi støtter tiltakene og håper de raskt vil føre til at vi kan få kontroll med smitteutviklingen. Det er viktig at Regjeringen også følger opp med aktive tiltak for bedrifter som nå rammes av store endringer i aktivitetsnivå, eksempelvis gjennom bedringer i permitteringsreglene, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

- Situasjonen er krevende og preget av stor usikkerhet. Våre medlemsbedrifter utgjør en sentral del av norsk økonomi. Vi må alle gjøre vårt for å forhindre spredning av smitte – ingenting er viktigere enn liv og helse. Samtidig må vi anstrenge oss for å holde produksjon og bedrifter i gang. Det er og vil bli en krevende balanse, sier Harald Solberg.

I alt 80 prosent av varetransporten i verden utføres av skip. Koronaviruset fører til voldsomme endringer i produksjons- og verdikjeder over hele verden. Viruset har dermed også svært store konsekvenser for skipsfarten. Mye av skipsaktivitetene har så langt foregått uten uoverstigelig utfordringer, den situasjonen vil nå endre seg. Vi ser særlig store utfordringer knyttet til mannskapsskifter, utfordringer knyttet til havneanløp, redusert verftskapasitet for skip som har behov for klassifisering, og utfordringer for å få inspektører om bord for nødvendige godkjenninger.

Rederiforbundet følger utviklingen nøye blant annet gjennom et dedikert korona-team som fortløpende søker å løse en rekke praktiske, operasjonelle og økonomiske følger av effektene av tiltakene som har som mål å begrense virusets spredning.