Offensive ambisjoner om nullutslipp på norsk sokkel

Olje og energiminister Tina Bru fikk i dag overlevert Konkrafts klimaveikart for norsk sokkel. Målet er 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030 - og nær null utslipp i 2050. -Norsk maritim næring er ledende i verden på å utvikle og ta i bruk lav og nullutslippsløsninger. Vi ser frem til tett samarbeid med energiselskapene rundt teknologi, drivstoff og kontrakter som vil bidra til å gjøre denne visjonen til en realitet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Global oppvarming og klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Utslippene av menneskeskapte klimagasser må reduseres kraftig i løpet av de neste tiårene for å begrense oppvarmingen, og dette vil kreve en betydelig omstilling for land, næringer og hver enkelt av oss. Kompetansen og teknologikraften i norsk olje- og gassindustri hos operatører, leverandører og maritim industri er en del av løsningen på de globale utfordringene i det 21. århundret, og vil bidra til oppnåelse av målene som er satt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

 

Produksjon av olje og gass i Norge har blant de laveste karbonavtrykkene i verden, men dette er ikke nok. Det trengs et taktskifte i arbeidet med å redusere den globale oppvarmingen, og den norske olje- og gassindustrien har derfor satt følgende mål for utslippsreduksjoner fra egen virksomhet: Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050. Målsetningen omfatter de samlede utslippene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel samt totale utslipp fra prosesseringsanleggene på Kårstø, Kollsnes, Nyhamna, Melkøya og Stureterminalen. 40 prosent lavere utslipp i 2030 innebærer en absolutt utslippsreduksjon på 5,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030 sammenlignet med 2005. Dette tilsvarer over 10 prosent av Norges samlede utslipp i 2018.

 

Næringen vil arbeide med å dyrke en kultur der gode ideer og teknologier utvikles, heies fram, fanges opp og tas i bruk. Olje og gass produsert med et lavt klimafotavtrykk i Norge vil ha et konkurransefortrinn fremover, og de ambisiøse klimamålene vil bidra til at olje- og gassnæringen fortsatt vil skape store verdier for det norske samfunnet.

 

Norsk olje- og gassnæring vil sammen med rederier og riggeiere være en pådriver for at fartøyskategorier innenfor offshore maritim aktivitet bidrar aktivt til oppnåelse av målet i Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 i innenlands sjøtransport.  Rederiforbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass og arbeidstakerorganisasjonene vil opprette et forum for samarbeid som skal arbeide for utslippsreduksjoner innen offshore maritim aktivitet. I løpet av 2020 skal næringene i samarbeid etablere spesifikke kvantitative mål for utslippsreduksjoner innen 2030.

 

Olje- og gassindustrien i Norge vil arbeide for ytterligere økning av forskning og utvikling av lav- og nullutslippsløsninger, og lavutslipps-senteret er en sentral del for å dramatisk redusere utslipp fra energiforsyning offshore. Stikkord er lavere utslipp fra gassturbiner og elektrifisering i stor skala.

 

En framtidsrettet energinæring som gir globale utslippskutt

Olje- og gassindustrien i Norge skal radikalt kutte utslipp fra olje- og gass-produksjonen. Det skal gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden. Dette legger grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i en næring med høy kompetanse og teknologikraft. Næringen har satt konkrete ambisjoner på realisering av CO2-fangst og lagring og hydrogen fra naturgass. Olje- og gassnæringen vil også arbeide for at Norges sterke posisjon innen fornybar energi fra havvind videreutvikles.

 

Oppfølging av klimamålene

Målene og ambisjonene skal nås ved en omfattende satsing på utvikling av lavutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring og havvind. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til resten av verden vil i tillegg være viktige bidrag for å nå globale klimamål.  Forutsigbare og innovasjonsfremmende rammevilkår vil være avgjørende for gjennomføringen av denne omstillingen og næringens langsiktige satsinger på lav- og nullutslippsteknologi.

 

KonKraft-partnerne vil følge arbeidet for realisere målene i klimastrategien tett. Utviklingen går fort, og strategi og målsetninger vil regelmessig vurderes for å ta høyde for utvikling i teknologi, politikk og markedsforhold. En oppdatert klimastrategi vil derfor senest bli lagt fram i 2025.

 

KonKraft - En samlet petroleumsnæring

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.