President i Norges Rederiforbund Lasse Kristoffersen, deltok i en paneldiskusjon om shipping og klima under European Shipping Week i Brussel.

Klima sentralt under European Shipping Week

European Shipping Week samlet denne uken industrien i Brussel. Dekarbonisering, klimamål og EUs Green Deal sto på agendaen. President i Norges Rederiforbund Lasse Kristoffersen deltok i en av paneldiskusjonene og var klar i sitt budskap: Som næring må vi forberede oss på at IMOs klimamål for 2050 kommer til å bli enda strammere, vi må sette en pris på karbon og gjøre det lønnsomt å bygge nullutslipps skip innen 2030.

Kristoffersen understreket at han deler EUs utålmodighet for bedre klimaløsninger, og sa EU kan spille en svært viktig rolle i å stimulere til utslippskutt og oppmuntre til det grønne skiftet. Men regulering for shipping bør være global og komme fra IMO, FNs internasjonale maritime organisasjon.

FoU fond

Bransjens foreslåtte fond for utvikling av nullutslipps-teknologi ble også diskutert. Det finnes per i dag ikke teknologier for å oppnå de nødvendige utslippskuttene for seiling på lange distanser. Det er derfor viktig at bransjens eget initiativ om å opprette et fond ved å pålegge seg selv en avgift på drivstoff, får støtte, sa Kristoffersen. Magda Kopczynska, Director for Waterborne Transport, DG Move i Europakommisjonen påpekte at det vil i beste fall ta flere år før fondet kan realiseres. Fondet må derfor sees på som et tillegg til markedsbaserte tiltak som er nødvendige på kort sikt.

Målbaserte reguleringer

Panelet som besto av 9 personer, diskuterte også om klimareguleringer bør være målbaserte eller komme i form av mer detaljerte forskriftsmessige krav. Norges Rederiforbund mener slik regulering bør være målbasert da dette fremmer innovasjon og belønner selskaper som er proaktive. Det synes å være en viss konsensus i bransjen for målbasert regulering, men det foregår en diskusjon rundt hva som skal legges til grunn for målinger. Norge og Japan ønsker å fokusere på tekniske tiltak innkapslet i det som kalles EEXI (Energy Efficiency for Existing Ships Index). Danmark og Frankrike har derimot pekt på indikatorer for karbon intensitet (CII, carbon intensity indicator). Uansett valg vil det være helt avgjørende for bransjen å komme fram til et kompromiss dersom IMOs utslippsmål skal kunne nås.

ESCAs posisjon på Green Deal

Under European Shipping Week la ECSA fram sin posisjon på EU kommisjonens Green Deal. President i ECSA, Claes Berglund sa industrien er fullt og helt forpliktet til å bli kvitt sine klimagassutslipp totalt så snart som mulig i dette århundret, og i tråd med målene som er avtalt for sektoren av IMO. ECSA har lagt vekt på 8 punkter der EU kan samarbeide med shipping industrien. Disse er:

1. Ta ledelsen i den internasjonale reguleringsprosessen

2. Insentivere skiftet i transport fra vei og luft til ferger og nærskipsfart - behov for en ambisiøs strategi

3. Forskning og utvikling - gjør EU til en leder innen lav- og nullutslippsteknologi

4. Optimalisering av havneanløp

5. Landstrøm og infrastruktur for alternative drivstoff

6. Etablere et grønt finansieringsprogram for elektrifisering av ferger

7. Bruk offshorepotensialet for fornybar energi

8. Digitalisering

 

Hele dokumentet fra ECSA kan leses her.