IMO tar grep for å holde vareflyten igang

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) tar et aktivt grep for å sikre global vareflyt til sjøs. Gjennom klare anbefalinger ber IMO sine 174 medlemsland legge til rette for at skipsfarten og dermed varestrømmene skal kunne fortsette mest mulig uhindret gjennom koronakrisen.

Over 80 prosent av vareflyten i verden går med skip. Skipsfarten verden over fortsetter å seile og bidrar til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen, men de mange tiltakene for å håndtere viruset har ført til store endringer for en global næring. Når økonomier over hele verden stenger ned mye aktivitet, får det umiddelbare konsekvenser og det blir vanskelig å gjennomføre mannskapsbytter, havnetilgang for skip begrenses, lossing og lasting blir mer utfordrende – for å nevne noe.

Hensikten med IMOs tiltak er å opprettholde de globale verdikjedene slik at varer fortsatt kommer frem. Dette er noen av hovedanbefalingene:

  • Sikre havnetilgang for skip og unngå å sette et helt skip i karantene
  • Sikre at maritimt personell og får status som samfunnskritisk personell, at de kan reise inn og ut av land for å sikre mannskapsbytter overalt i verden
  • Implementere gode smittevernstiltak for å sikre at mannskapsbytter kan utføres
  • Sikre at havnearbeidere og loser kan utføre sitt arbeid i henhold til gode smittevernstiltak

 
- Dette er en viktig oppfordring fra IMO, og vi forventer at alle land legger til rette for fortsatt leveranser av mat, energi og medisiner til verden under krevende forhold, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Levere medisiner og mat 

IMO understreker at verdens maritime nasjoner forplikter seg til å fortsette å samarbeide om koordinerte tiltak som ikke skaper unødvendige hindringer for internasjonal transport og handel. 

IMOs generalsekretær Ki–tack Lim ber myndighetene spesielt om å legge til rette for at det ikke legges restriksjoner på sjøfolks muligheter til å gjøre den jobben som er så viktig for verdenssamfunnet. Det er for eksempel avgjørende at personell fortsatt skal kunne forflytte seg mellom land, for å mønstre av og på i ulike havner.  Det oppfordres videre til å søke pragmatiske løsninger for blant annet inspeksjoner, dokkinger og sertifiseringer. IMO påpeker også viktigheten av at havner holdes åpne og i normal drift.

«Vi vil arbeide for å sikre leveransen av viktige medisinske forsyninger, kritiske landbruksprodukter og andre varer og tjenester over landegrensene. Vi skal jobbe for å løse hindringer i de globale forsyningskjedene, til beste for innbyggerne», sier generalsekretæren.

Les hele brevet her med oversikt over anbefalte tiltak: 
Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the Covid-19 pandemic.