Hver fjerde krone tapt som følge av korona

Effekten av covid-19 og koronasituasjonen har så langt i år har gitt redusert omsetning i alle rederisegmenter. Det viser en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rederiforbundets medlemmer i april. Samlet har rederiene mistet hver fjerde krone av omsetningen sin. Rederiene tredobler sine anslag for skip i opplag, anslår at de vil resirkulere dobbelt så mange skip som først antatt og framhever at kapitaltilgangen er forverret.

Nedgang i omsetning

Passasjerskipssegmentet er hardest rammet og har hatt et fall i omsetning på nær 80 prosent. Deep sea rederiene har hatt et fall i omsetning på rundt 25 prosent. Dette er en kraftig økning siden forrige undersøkelse, og viser tydelig av situasjonen for rederiene forverrer seg raskt etter som ukene går. Offshore service rederiene har hatt et omsetningsfall på 13 prosent.

Rederiene forventer at omsetningsnedgangen vil forverre seg utover i året, og at de i snitt vil ha en omsetningsnedgang på nærmere 35 prosent ved årsslutt.

- Dette vil få langvarige og store effekter for motoren i den maritime klyngen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. 
- Konsekvensene for maritim næring ligger an til å bli større enn finanskrisen og oljeprisfallet til sammen. Det er avgjørende for samfunnet at de hjulene som kan holdes i gang, blir holdt i gang. Vareflyt, mannskapsbytter og tiltak for å stimulere til aktivitet er helt avgjørende for at bedrifter som i utgangspunktet er sunne skal kunne komme seg gjennom den største økonomiske krisen i nyere tid, sier han

Anslår at virusutbruddet vil medføre ca. 83 mrd. kroner i redusert omsetning i 2020

Rederiene samlet frykter en omsetningsnedgang på nærmere 35 prosent som følge av koronavirusutbruddet. Dette utgjør over 83 mrd. kroner, og reduserer prognosen for samlet omsetning i 2020 fra 244 mrd. kroner til 161 mrd. kroner.

Ved årsskiftet forventet rederiene en økt omsetning på seks prosent. En omsetningsnedgang på 35 prosent som følge av koronavirusutbruddet vil medføre en nedgang på 30 prosent fra 2019 til 2020.

Denne nedgangen vil være den klart største de siste 15 årene - finanskrise og oljekrise inkludert.

Tredobler anslagene for skip i opplag

Rederiene oppgir en vesentlig vekst i opplagstallene sammenliknet med januar, og forventer en ytterligere dobling av opplagstallene før årsskifte. I februar oppga rederiene å ha om lag 95 skip i opplag. Nå oppgir de at opplagstallene er 138.

Slår de nye anslagene til, vil opplagstallet ved årsslutt være om lag det tredobbelte av det anslaget rederiene ga i februar. Det er særlig offshore service, deep sea og riggselskapene som forventer en forverring av situasjonen. Passasjer og short sea tror de vil ha hhv. vesentlig færre eller om lag samme antall skip i opplag ved årsskiftet.

Rederiene anslår at de vil resirkulere om lag dobbelt så mange skip som først antatt

Som følge av svake markeder vurderer flere rederier nå å resirkulere overflødig tonnasje. Så godt som alle segmenter anslår at de vil resirkulere flere skip enn de antok i januar. Særlig gjelder dette offshoresegmentene og passasjerskip, der det er en voldsom vekst i anslagene for skip som vurderes resirkulert.

Vesentlig mer krevende kapitaltilgang – rederiene frykter det blir enda verre

Rederiene opplever svært stram kapitaltilgang. Nær ingen svarer at de har god eller meget god kapitaltilgang. Dette gjelder særlig offshore service og riggselskapene, som har opplevd en vesentlig forverring av kapitaltilgangen de siste månedene. I motsatt ende vinner vi short sea som i liten grad har opplevd endring kapitaltilgangen.

Rederiene forventer også ytterligere forverring av kapitaltilgangen, dette gjelder samtlige segmenter. Også her er det særlig offshore service som forventer en vesentlig dårligere tilgang på kapital i månedene som kommer. Dette skyldes trolig at offshore rederiene står i en dobbel krise, både som følge av korona og voldsomt oljeprisfall.

Rederiene frykter større operasjonelle utfordringer

Så godt som alle rederier har opplevd operasjonelle utfordringer som følge av koronavirusutbruddet. Det er særlig mannskapsbytter som er, og forventes å være, svært krevende. En stor andel av rederiene har valgt å utvide kontrakter med eksisterende mannskap. Dette er ikke en varig løsning og mannskapsskifte vil snart være tvingende nødvendig. Rederiene frykter at de operasjonelle utfordringene vil øke i tiden som kommer.

- Vi jobber tett sammen med den internasjonale og europeiske skipsfartsnæringen for å etablere gode strukturer for å kunne gjennomføre nødvendige mannskapsskifter, sier han.

For passasjerskipsrederiene er de operasjonelle utfordringene i all hovedsak knyttet til at myndighetenes reiserestriksjoner stanser så godt som all persontransport inn og ut av landet. Disse rederiene opplever at inntektsgrunnlaget falt bort over natten, samtidig som at kundene har krav på å få sine billettutgifter refundert av rederiene. Med andre faste utgifter som løper som normalt, har de myndighetspålagte reiserestriksjonene satt disse selskapene i en utfordrende likviditetsskvis.