Riktig retning og viktige tiltak

Regjeringen tar viktige og riktige grep når de nå lanserer en grønn krisepakke for næringslivet, og samtidig foreslår lettelser i eierbeskatningen. Dette vil bidra til å sikre aktivitet i den maritime verdikjeden og forsterke den grønne omstillingen i næringen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Regjeringen la fredag 29. mai frem tiltak for å styrke næringslivet fremover. Tiltakene er særlig rettet mot grønne løsninger innen maritim næring. To milliarder kroner skal gå til Enova, samtidig settes det av en milliard til en grønn plattform gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, der bedrifter kan konkurrere om å utvikle ny klimavennlig teknologi.

-Vi har tro på at denne krisepakken vil bidra til å realisere grønne investeringer i skipsfarten og dermed bidra til å holde aktiviteten oppe gjennom krisen. Samtidig vil dette bidra til at norsk maritim næring kan styrke sin kompetanse og posisjon innen grønn skipsfart, sier Solberg.

Fortsatt kritisk å sikre kapital
Bedriftenes kapitalsituasjon er fortsatt svært utfordrende. Ordningene med Statens Obligasjonsfond og garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er ikke fungerende virkemidler for en rekke virksomheter.

For å opprettholde tilstrekkelig likviditet i selskapene gjennom krisen er det et akutt behov for å utsette avdrag og forlenge lån som forfaller til betaling i 2020 med 12-24 måneder. I den rådende markedssituasjonen er dette svært krevende, og en statlig garantiordning vil derfor være svært viktig. Norges Rederiforbund har sammen med LO bedt om at det opprettes en midlertidig garantiordning gjennom GIEK med formål om å gi garantier for å muliggjøre utsettelse av forfall og avdrag på lån hos norske og utenlandske långivere. Vi håper Stortinget kan sikre at en slik midlertidig garantiordning gjennom GIEK kommer på plass, sier Solberg.

Samlet grønn pakke
Krisepakken fra regjeringen kommer en uke etter at Rederiforbundet lanserte sin nye klimastrategi. Målet er at medlemmene kun bestiller skip med nullutslippsteknologi fra 2030. For å lykkes må det utvikles ny lønnsom teknologi og nye bærekraftige løsninger, og utviklingen må skje raskt.

– Maritim klynge har et unikt utgangspunkt for å videreutvikle grønn klimateknologi for avkarbonisering av skipsfarten. At Enova får styrket sine bevilgninger vil kunne bidra til å realisere flere grønne prosjekter. Samtidig vil en grønn plattform ytterligere styrke samspillet mellom myndighetene og maritim klynge. Alt i alt mener vi denne tiltakspakken kan bidra til at Norge kan utvikle klimateknologi og nye grønne løsninger som både kan bidra til store utslippskutt og samtidig realisere nye forretningsmessige muligheter, sier Solberg.

Må sikre sysselsetting i hele verdikjeden.
Regjeringen har også foreslått en egen pakke for verftsnæringen med midler til nye maritime prosjekter på til sammen 684 millioner kroner for perioden 2020-2024. I pakken ligger det midler til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret og Kystvakten. I tillegg kommer penger til en ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart.

-Disse tiltakene er viktige isolert sett, men vi forventer at Stortinget også får på plass tiltak som vil bidra til å løse de umiddelbare utfordringene næringen står overfor. Vi er helt avhengig av å beholde den kompetansen næringen har opparbeidet seg også for å lykkes med det grønne skiftet. Tiltak som kan sikre økt aktivitet, forlengelse av permitteringsperioden til 52 uker og fjerning av taket i nettolønnsordningen for offshoreaktivitet vil også være sentralt.

 
Viktig med styrking av norsk privat eierskap
Regjeringen foreslår lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital gjennom å øke verdsettelsesrabatten med ti prosentpoeng til en samlet rabatt på 35 prosent. Mange norske eiere vil betale formuesskatt på verdier som siden nyttår har blitt kraftig redusert. - Sterke private eiermiljøer er sentralt for å sikre kapital i norske bedrifter fremover og en lettelse av skattleggingen av arbeidende kapital er viktig. Vi har et sterkt håp om at Stortinget gjennom behandlingen vil være villig til å øke verdsettelsesrabatten ytterligere, avslutter Harald Solberg