RNB 2020: Flere oppsigelser om ikke permitteringsperioden forlenges til 52 uker.

-Revidert statsbudsjett bidrar i liten grad til å sette fart på aktivitet og verdiskaping i maritim næring, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han frykter forslaget til utvidelse av permitteringsordningen ut oktober er utilstrekkelig. – For å beholde kompetanse og kapasitet i næringen er det behov for snarest å utvide permitteringsperioden til 52 uker, alternativet vil for mange virksomheter være å gå til direkte oppsigelser, sier Solberg.

Koronakrise og oljeprisfall rammer maritim næring hardt og flere selskaper forbereder seg nå på nedbemanning som følge av krisen. Situasjonen er særlig kritisk for rederier som opererer innen servicetjenester til olje- og gassaktiviteter. Blant offshore service-rederiene oppgir tre av fire rederier i en ny medlemsundersøkelse at de må permittere ansatte de neste 14 dagene.

- Regjeringens begrensede utvidelse av permitteringsperioden vil føre til at flere selskaper må si opp ansatte fremfor å permittere dem, sier Solberg. Dette vil være alvorlig for de ansatte som mister jobben, men det vil også gå ut over næringen som mister verdifull kompetanse. Vi vil derfor jobbe for at Stortinget gjennom behandlingen av RNB vil øke permitteringsperioden til 52 uker.

Formuesskatt på arbeidende kapital tapper selskaper for kapital
Effekten av covid-19 og koronasituasjonen så langt i år har ført til dramatisk og økende fall i omsetning i alle rederisegmenter. Rederiene forventer en samlet omsetningsnedgang i 2020 som overgår både finanskrisen og offshorekrisen tilsammen. Dagens krise gjør også at verdiene i rederiene har blitt dramatisk redusert og mange eiere må nå betale skatt på verdier som ikke lenger eksisterer.

-Maritim næring generelt og rederivirksomhet spesielt har et høyt innslag av norsk privat eierskap. Med regjeringens ambisjoner om å legge til rette for økt verdiskaping fra privat sektor er det svært skuffende at det ikke er tatt noen grep for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital. Dette er en klar belastning som vi nå må sette vår lit til at Stortinget vil rette opp i, sier Solberg.

Behov for å styrke nettolønnsordningen
For å opprettholde konkurransekraften til norske arbeidsplasser er det behov for å styrke tilskuddsordningen for sjøfolk, særlig sett i lys av dagens krevende markedssituasjon.

-Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk vil bidra til rekruttering av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og vil bidra med viktig erfaringsbasert kompetanse til den maritime klyngen, sier Solberg.

Rederiforbundet mener derfor det er behov for en midlertidig fjerning av beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk på skip i NOR og NIS.

Positivt med styrket innsats for grønn skipsfart
Regjeringen foreslår å omdisponere 100 mill. kroner til grønn skipsfart: 25 mill. kroner til Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip (KLD) og 75 mill. kroner til en kondemneringsordning for nærskipsfarten (NFD).

-Det er gledelig at regjeringen foreslår styrking av midler til grønn skipsfart og vrakpant, men det er behov for en helhetlig satsing på nye næringer som kan skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten. Vi ser store muligheter innen flåtefornyelse, karbonfangst og lagring, havvind og utvikling av nullutslippsteknologi for skip. Nå peker pilene i feil retning og det haster derfor med å iverksette konkrete prosjekter. Vi har store forventninger til strategien regjeringen har lovet å komme med i slutten av mai, sier Solberg.