Forventer økning i permitteringer i offshore-rederiene

Skipsfarten er avgjørende for både vareflyt og offshore-aktivitet. Vårt klare mål er å bidra til at både vareforsyning og energiproduksjon kan opprettholdes også gjennom koronakrisen. Rederiforbundet har, de siste to månedene, gjennomført fire undersøkelser blant våre medlemmer. Resultatene viser at vi står overfor en krise som er mye større og mer krevende enn finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014. Dette rammer alle segmenter hardt.

Tre av fire offshore service-rederier planlegger for permitteringer

Kombinasjonen av et utfordrende økonomisk omgivelsesbilde og svært lav oljepris innebærer vesentlig redusert aktivitet i olje- og gassproduksjonen. Dette medfører at tre av fire offshore servicerederier nå oppgir at det kan være nødvendig å permittere ansatte. Blant riggselskapene oppgir nå om lag 60 prosent det samme.

De vesentlige operasjonelle og økonomiske konsekvensene for skipsfarten medfører at halvparten av rederiene nå oppgir at de kan bli nødt til å permittere ansatte innen 14 dager. Fra 31. mars og til i dag er situasjonen blitt vesentlig verre for offshore-rederiene og noe bedre for transportsegmentene.

Det er særlig passasjerskipsrederiene som har sett seg nødt til å permittere store deler av sine ansatte. Samtlige passasjerskipsrederier oppgir at de har behov for å permittere ansatte. Per nå har disse rederiene permittert over 5000 personer. 

Redusert omsetning i alle segmenter så langt i år

Effekten av covid-19 og korona-situasjonen så langt i år har gitt stadig eskalerende omsetningsnedgang i alle rederisegmenter. Rederiene forventer en samlet omsetningsnedgang som overgår både finanskrisen og offshorekrisen. Til nå har rederiene mistet mer enn hver fjerde krone av omsetningen sin.

Verst er det i passasjerskipssegmentet med et fall i omsetning på nær 90 prosent. Deep sea rederiene har hatt et fall i omsetning på rundt 25 prosent. Offshore service rederiene har hatt et omsetningsfall på 17 prosent, som er en vesentlig økning siden forrige undersøkelse.

Rederiene forventer at omsetningsnedgangen vil forverre seg utover i året, og at de i snitt vil ha en omsetningsnedgang på i overkant 30 prosent ved årsslutt.

Anslår at virusutbruddet vil medføre ca. 75 mrd. kroner i redusert omsetning i 2020

Rederiene samlet frykter en omsetningsnedgang på i overkant av 30 prosent som følge av koronavirusutbruddet. Dette utgjør over 75 mrd. kroner, og reduserer prognosen for samlet omsetning i 2020 fra 244 mrd. kroner til 169 mrd. kroner.

Ved årsskiftet forventet rederiene en økt omsetning på seks prosent. En omsetningsnedgang på 30 prosent som følge av koronavirusutbruddet vil medføre en nedgang på om lag 25 prosent fra 2019 til 2020.

Denne nedgangen vil være den klart største de siste 15 årene - finanskrise og oljekrise inkludert. Dette skyldes at alle segmenter forventer omsetningsnedgang samtidig. Tidligere har omsetningsnedgang i ett segment blitt veiet opp av oppgang i et annet.

Passasjerskipsrederiene er hardest rammet

Verst er det for passasjerskip, som forbereder seg på en nedgang på totalt 80 prosent for 2020. Også for offshore-segmentene ser det ut til at koronavirusutbruddet gir store konsekvenser.

Offshore service-rederiene forventer en nedgang i omsetning på over 32 prosent. Dette er en vesentlig reduksjon, som overgår reduksjonen under det mest krevende året under offshorekrisen. Riggselskapene forventer en nedgang i omsetning på nærmere 23 prosent. Dette tilsvarer reduksjonen under offshore krisen.

Deep sea-rederiene anslår at omsetningen i 2020 vil være om lag 25 prosent lavere enn i 2019. Det er særlig rederier som transporterer rullende last som oppgir en svært krevende situasjon. Nærskipsfartrederiene er de som ser ut til å bli truffet minst av koronavirusutbruddet, sammenliknet med de andre segmentene. Like fullt oppgir nærskipsfartssegmentene at de forventer en nedgang som er om 50 prosent større enn nedgangen i 2009, under finanskrisen. Det er også verdt å merke seg at nærskipsfartssegmentet er et lavmarginsegment, noe som innebærer at redusert omsetning gir negativt resultat raskere.

Rederiene møter store operasjonelle utfordringer

Alle rederier opplever operasjonelle utfordringer som følge av koronavirusutbruddet. Det er særlig mannskapsbytter som er svært krevende. En stor andel av rederiene har valgt å utvide kontrakter med eksisterende mannskap. Dette er ikke en varig løsning, og tilrettelegging for mannskapsskifter internasjonalt vil være tvingende nødvendig. Rederiene frykter at de operasjonelle utfordringene vil tilta i tiden som kommer.

Med over 1 800 norskkontrollerte skip med anløp rundt om i en verden som med strenge restriksjoner er det grunn til å tro at flytting av mannskap over landegrenser vil være krevende i lang tid.

IMO har nå utarbeidet en 12 punkts veileder som skal gjøre det mulig for myndigheter og aktørene i næringen å gjennomføre mannskapsskifter på skip. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner, deriblant det internasjonale rederiforbundet, ICS. Rederiforbundet oppfordrer myndigheter og alle relevante aktører til å ta denne 12-punkts veilederen i bruk.

For passasjerskipsrederiene er de operasjonelle utfordringene i all hovedsak knyttet til at myndighetenes reiserestriksjoner stanser så godt som all persontransport inn og ut av landet. Norges Rederiforbund forventer at norske myndigheter tar et initiativ mot nordiske kolleger for å starte en rask prosess for gjenåpning av aktuelle grenser.

Offshoresegmentene forventer en kraftig økning av skip og rigger i opplag

Rederiene i offshoresegmentene oppgir en kraftig vekst i opplagstallene sammenliknet med februar, og forventer en vesentlig økning av opplagstallene før årsskiftet. I februar oppga rederiene i offshoresegmentene å ha om lag 95 skip og rigger i opplag. Før covid-19 utbruddet anslo rederiene selv at tallet ville ligge på rundt 70 skip og rigger i opplag ved årsslutt. Nå anslår de at opplagstallene vil være 183 ved årets slutt. Hvis dette anslaget slår til, betyr dette en nær tredobling av skip og rigger i opplag i offshoresegmentene.

I tillegg ser vi at deep sea rederiene anslår at de må legge nær 40 skip i opplag. Passasjerskipsrederiene har per i dag mange skip liggende til kai, men forventer at tallet vil synke mot slutten av 2020.