Budsjettavtale med viktige gjennomslag for maritim næring

Vi er glade for at budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene, som Stortinget i dag har lagt frem, inneholder konkrete grep som er viktige for maritim næring. Midlertidig fjerning av taket i refusjonsordningen for sjøfolk på offshoreskip, styrket toppfinansieringsordning for nærskipsfartøy, utredning av midlertidig garantiordning gjennom GIEK og en prosess for å endre inngjerdingen i rederiskatteordningen, er blant tiltakene som nå er kommet på plass. -Samlet inneholder pakken for maritim næring i forliket med Fremskrittspartiet viktige og gode tiltak, som vil kunne virke både på kort og lengre sikt, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Kapitaltilgang

Situasjonen for den maritime næringen er fortsatt svært krevende. For å holde aktiviteten oppe gjennom krisen, er det helt avgjørende å sikre bedriftene tilgang på kapital. Det er derfor viktig at det i budsjettavtalen er enighet om å utrede en midlertidig garantiordning gjennom GIEK, som vil gjøre det mulig å utsette avdrag på lån hos norske og utenlandske långivere. Videre har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å doble rammen til 300 millioner kroner som er satt av til en toppfinansieringsordning for blant annet nærskipsfartøy.

 -GIEK og Eksportkreditt er institusjoner som kjenner rederinæringen godt, sier Solberg. -At disse kan stille midlertidige garantier, vil bidra til å sikre rederier nødvendig likviditet og arbeidskapital gjennom krisen. Vi forventer at det arbeides raskt med å få en slik ordning på plass, sier han.

Rederiskatteordningen

Stortinget ber regjeringen om å utrede og vurdere endringer i rederiskatteordningen, slik at skip i ordningen også kan brukes til aktiviteter som skal skattlegges ordinært. Saken skal legges frem for Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2021.-Dette vil sikre konkurransekraften for den norske ordningen og gjøre den i tråd med resten av Europa, sier Solberg.

Refusjonsordningen

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å fjerne taket i refusjonsordningen for offshoreskip i 4. termin, som er et viktig tiltak for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk i en særlig krevende situasjon.

Permitteringsperioden

Flere arbeidsgivere, blant annet i maritim næring, har en lang periode med lav aktivitet foran seg. Det vil være et krevende markedsbilde også etter 31. oktober, hvor regjeringens utvidede permitteringsperiode avsluttes. -Signalene fra avtalen om at flertallet vil følge situasjonen tett og vurdere en utvidelse av permitteringsperioden er viktig for bransjer som har langsiktige markedsutfordringer foran seg, og kanskje ikke kan vente aktivitetsøkning før godt ut i 2021. Det er stort behov for rask avklaring av utvidet permitteringsperiode for maritim sektor, sier Solberg.

Hele avtalen finner du her