Balansert forslag til iskantsone

Regjeringen har i dag har lagt frem en helhetlig oppdatering av forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. - Stortingsmeldingen gir en grundig gjennomgang av aktiviteter og ressurser i norske havområder, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. -Det har vært knyttet størst interesse til definisjonen av iskantsonen. Vi mener regjeringens forslag til løsning bør gi grunnlag for et bredt politisk kompromiss, med utgangspunkt i de faglige rådene som er gitt, sier han.

Forvaltningsplanene er et viktig verktøy for en forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning i norske havområder. For alle som driver næringsvirksomhet med utgangspunkt i ressursene i havet, er det av stor interesse å sikre en forsvarlig forvaltning av disse.

- Vi har lange tradisjoner for at ulike næringsinteresser og forsvarlig miljøforvaltning har sameksistert, sier Solberg. - Innenfor de rammer som myndighetene beslutter, er det vårt ansvar som næringsliv at aktiviteten gjennomføres på en forsvarlig måte, og med høye krav til kvalitet og sikkerhet for både mennesker og natur, sier han.  

 Diskusjonen om oppdatering av definisjonen av de særlig verdifulle og sårbare områdene i norske havområder, må baseres på kunnskap og faglige råd. Skipsfarten har flere interesser i alle havområder som omfattes av revisjonen av forvaltningsplanene. Eksempler på aktuelle skipsaktiviteter er: 

  • Skip som seiler i de aktuelle farvannene. Enten i gjennomfart, eller på vei ut eller inn til havn 
  • Skip som yter tjenester til olje- og gassaktiviteter, eller andre aktiviteter i havet 
  • Borerigger som driver letevirksomhet eller boring i forbindelse med olje- og gassproduksjon 
  • Skip som kartlegger ressursgrunnlaget i aktuelle farvann 

Fremover kan vi også forvente økt skipsaktivitet knyttet til nye næringer. Aktuelle eksempler kan være fornybar energi som havvind eller mineralutvinning fra havbunnen.