Avgjørende med gode rammebetingelser for å realisere havvind i Norge

Menon Economics presenterte i dag en ny rapport om virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel. Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Eksportkreditt Norge og Stavanger kommune.

I rapporten redegjøres det også for endringene som er skjedd i markedet det siste året, og hvilken betydning disse endringene kan ha for fremtidsutsiktene i næringen. Rapporten viser blant annet at verden er i gang med å realisere prosjekter av større skala enn tidligere antatt, noe som vil bidra til en raskere kostnadsreduksjon. Dette vil igjen kunne føre til en økt produksjonskapasitet med 40 prosent i 2050, sammenlignet med tall fra 2019, ifølge Menons basisscenario. I et høy-scenario vil en norskbasert industri potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050.

- Analysene er svært spennende og gir grunnlag for en stor optimisme. Samtidig viser de hva Norge kan gå glipp av hvis ikke myndighetene raskt etablerer og avklarer rammebetingelsene for å etablere et hjemmemarked for utvikling av løsninger og kompetanse i Norge.  Rapporten peker på at vi raskt må lykkes med å skalere opp kapasitet. Vi har stor tro på at rapporten kan bidra til at regjeringen følger opp med attraktive rammebetingelser for havvind også i Norge, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

- Nå har vi en historisk mulighet for flytende havvind, hvor vi får anvendt vår opparbeidede olje- og gass-kompetanse inn mot et sterkt voksende fornybarmarked internasjonalt i årene fremover, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

I rapporten er det gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse private investeringer i storskala flytende havvind på norsk sokkel, for å legge til rette for teknologiutvikling og læringseffekter i den norske leverandørkjeden. Valg av tildelingskriterier pekes på som et viktig virkemiddel.

- Norges Rederiforbund er svært opptatt av at rammebetingelsene regjeringen lander på sikrer sunn konkurranse og et bredt aktørmangfold både på investor- og leverandørsiden. I våre innspill til olje- og energiministeren har vi vært tydelige på at kvalitative tildelingskriterier, i motsetning til et rent auksjonsregime, er best egnet til å sikre dette. Vi er glade for at også Menon konkluderer med at tildelingskriteriene bør ha fokus på kvalitative parametere, sier Solberg.

- De gode og relevante erfaringene fra forvaltningen av olje- og gassressursene våre må tas med videre. Samtidig er havvind en litt annen industri, og handler om skala- og serieproduksjon, med til dels andre aktører i et globalt voksende marked. Det er viktig med rammebetingelser og vilkår som gir norsk industriutvikling, aktørmangfold, markedsandeler, teknologiutvikling og innovasjon. Prosjektene må planlegges, bygges og drives på en sikker måte, sier Lier-Hansen.

Les rapporten her