Arbeiderpartiet vil styrke maritim næring

Arbeiderpartiet vil styrke maritim sektor med 750 millioner kroner i sitt alternative budsjett. Partiet foreslår blant annet å reversere hele kuttet i nettolønnsordningen som regjeringen har foreslått. I tillegg vil Ap oppheve taket for offshoreskip de to første terminene i 2021, for å bidra til å holde norske sjøfolk i arbeid. -Dette er svært positive signaler for maritim næring og sikrer at det er flertall på Stortinget for å reversere regjeringens kuttforslag og styrke konkurransekraften til norske sjøfolk og rederier, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Regjeringen vil i statsbudsjett for neste år svekke nettolønnsordningen ved å innføre en øvre grense på 200.000 kroner per ansatt, og fjerne tilskuddet for lasteskip i NIS i utenriksfart.  

Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Terje Aasland sier det er den maritime kompetansen vi skal leve av i framtida. «Både innenfor havvind, karbonfangst- og lagring, blått hydrogen og undervannsmineraler. Den maritime sektoren skal ta oss inn i fremtiden og det grønne skiftet». 

I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet også å etablere en kondemneringsordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip og rigger (100 millioner kroner), og etablere en toppfinansieringsordning i GIEK/Eksportkreditt for offshoreflåten (150 millioner i tapsavsetning).  

-Forslagene vil bidra til å sikre aktivitet og sysselsetting, og bidra til at maritim næring fortsetter utviklingen av ny teknologi og grønne løsninger for fremtiden, sier Solberg.   

Arbeiderpartiets forslag om å øke formueskatten er imidlertid skuffende og vil ensidig ramme norske privateide bedrifters muligheter til å ta del i det grønne skiftet og ytterligere svekke konkurransekraften i en meget krevende situasjon. - En samlet økt skatteregning for norske eiere på 7,2 milliarder kroner vil kraftig svekke norskeide bedrifters muligheter for å komme gjennom denne krisen, avslutter Solberg.

Arbeiderpartiets tiltak: 

  • Arbeiderpartiet legger på bordet en tiltakspakke på 750 millioner kroner rettet mot norske verft og sjøfolk. 
  • 250 millioner kroner for å reversere kutt i nettolønnsordningen. I tillegg fjernes taket for nettolønnsordningen tilknyttet sjøfolk på offshorefartøy for 2 terminer.  
  • 100 millioner kroner som et støttetiltak for vraking av eldre offshore supplyfartøy.  
  • Øker rammen til GIEK med 150 millioner kroner for å tilby en toppfinansiering av nye offshore skip for få i gang en fornyelse av flåten  
  • Setter også av 125 millioner til tiltak for å få hurtigbåtene over på hydrogen.