Stortinget gjør viktige endringer i regjeringens forslag til havne- og farvannslov

Ny havne- og farvannslov skal vedtas i Stortinget før sommeren, og i transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling strammer Stortingets flertall inn på regjeringens forslag til full liberalisering av havnekapitalen. – Det er svært positivt at flertallet i Stortinget strammer inn når det gjelder mulighetene for å ta utbytte fra havnekassene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Regjeringen fremmet et kontroversielt lovforslag som i praksis ville føre til full liberalisering av havnenes økonomi i form av fri utbytteadgang fra havnene til kommunen som eier av havnen. Norges Rederiforbund mente regjeringens forslag om full liberalisering av havnekapitalen, kombinert med fri prisfastsetting og en videreføring av kommunal havnestruktur, var oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud. Med dagens lov kan kun havnenes kapital anvendes til havneformål. I Stortingets innstilling fremmer flertallet en ny lovtekst som ivaretar havnenes utvikling langt bedre enn regjeringens forslag. Flertallet fremmer forslag om at det må avsettes «tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering».

- Vi vil berømme Stortinget for å gjøre gode endringer i havne- og farvannsloven som vil ivareta sjøtransporten og havnene langt bedre enn det opprinnelige lovforslaget fra regjeringen ville gjort, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.  - Ingen av partiene i komiteen stilte seg bak regjeringens forslag og det er bra at Stortinget nå har lyttet til en samlet næring som har vært svært kritiske til regjeringens lovforslag, sier han.

 Stortinget har med dette lagt bedre til rette for havnenes og sjøtransportens omstilling til lavutslippssamfunnet. Det grønne skiftet langs kysten vil kreve store investeringer i infrastruktur for alternative drivstoff, lade- og landstrøm, avfallshåndtering m.m.

 - Med Stortingets lovformulering vil havnene være i bedre stand til å gjennomføre denne omstillingen enn om regjeringens forslag hadde blitt vedtatt, sier Solberg. -  Havnene er en avgjørende del av vår nasjonale infrastruktur. Sjøtransporten transporterer 50 % av nasjonal godstransport og 80 % av internasjonal godstransport. Lasten går via havnene på kysten, og havnene har derfor stor nasjonal interesse.