Regjering med klare maritime ambisjoner

Den 17. januar 2019 presenterte Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti den nye politiske plattformen for en flertallsregjering. Plattformen forsterker ambisjonene for havnæringene som viktige drivere for bærekraftig verdiskaping.

– I en mer uforutsigbar verden hvor konflikter, økende proteksjonisme og usikkerhet om handelspolitikken skaper uro, er det viktig med politisk stabilitet og forutsigbarhet.  Regjeringsplattformen viderefører hovedlinjene i den maritime politikken og bidrar samtidig til å bygge bro til en grønnere fremtid. Grønn skipsfart som en drivkraft for næringsomstilling framheves og kampen mot plast i havet forsterkes. Tiltak for klima, fornybare ressurser fra havet, forsterking av virkemidler for fornyelse og det grønne skiftet er viktig for å ivareta og sikre konkurransekraften fremover, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Han legger også vekt på at en aktiv og stabil maritim politikk virker og styrker Norge som  maritim nasjon. 

– Få andre nasjoner har en så komplett maritim klynge som Norge. Norsk maritim næring er i dag ledende innen miljøvennlig og grønn skipsfart og på autonomi og digitalisering. Med riktige prioriteringer framover, vil maritim- og havromsteknologi fortsatt bidra til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier Solberg.