Positivt at regjeringen fastholder sine havambisjoner

Regjeringen la i dag frem sin oppdaterte havstrategi hvor ambisjonene for havbaserte næringer ytterligere forsterkes. Norge er en ledende havnasjon og 70% av våre eksportinntekter kommer fra havet. - Rederiforbundet deler regjeringens syn på at havet er en helt sentral kilde til framtidig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Og det er derfor svært positivt at regjeringen i den oppdaterte strategien viderefører ambisjonene innenfor havnæringene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg

Den oppdaterte havstrategien er et resultat av regjeringens samlede ambisjoner for havbaserte næringer og sier noe om hvordan vi kan hente ut mer verdiskaping i nye og eksisterende næringer på en bærekraftig måte. Regjeringen referer til beregninger fra OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030.

 -I denne strategien fastholdes de blå ambisjonene. Næringslivet er klar for å ta videre den kompetansen og kunnskapen som i dag utgjør den havbaserte næringen over i et nytt kapittel for havnasjonen Norge, sier Solberg.

 Strategien som nå er lagt fram fanger hele spekteret av eksisterende og nye muligheter innen havbaserte næringer. Flere av tiltakene er eksisterende prosesser som er av stor interesse for maritim næring.

  • Utvikle teknologi for fangst, lagring og transport av CO2 i reservoarer, samt fastholde ambisjonen om fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge.
  • Legge frem handlingsplan for Grønn skipsfart med ambisjon om halvering av utslipp fra innenriksfarten, samt virkemidler for null- og lavutslipp i alle skipssegmenter
  • Sette helhetlige rammer for næringsvirksomhet til havs, herunder revideringen av forvaltningsplanene
  • Videreføre forutsigbare rammer for etablerte havnæringer, og legge til rette for nye havbaserte næringer som offshore havbruk, havbunnsmineraler og havvind
  • Åpne ett eller to områder for fornybar energiproduksjon til havs
  • Følge opp arbeidet med å realisere Ocean Space Senter i Trondheim
  • Bidra til forskning og teknologiutvikling på tvers av havnæringene
  • Arbeide aktivt for å bekjempe marin forsøpling og spredning av mikroplast

 Norge har en komplett maritim klynge, med internasjonalt ledende aktører innen de fleste virksomhetsområder, som for eksempel rederier, klasseselskap, finansinstitusjoner, verft og utstyrsleverandører. Maritim næring er en kunnskapsintensiv, gjennomglobalisert næring.

- Få andre nasjoner har så gode forutsetninger for å forbli en ledende havnasjon, skape flere arbeidsplasser og utvikle bærekraftige løsninger og teknologi. Tiltak for klima, fornybare ressurser fra havet, forsterking av virkemidler for fornyelse og det grønne skiftet er derfor viktig for å ivareta og sikre konkurransekraften fremover, sier Solberg. 

Norges Rederiforbund skulle imidlertid ønske at regjeringen hadde satt seg langt mer ambisiøse mål for havvind.

- Norske myndigheter bør bidra til at norsk næringsliv kapitaliserer på mulighetene og utvikler en internasjonalt ledende leverandørkjede i markedet for havvind, sier Solberg.  - Norge har særlige fortrinn som gir oss en unik mulighet til å ta en ledende rolle innen flytende havvind. Norge trenger rett og slett en strategi for havvind med et mål om ti prosent global markedsandel innen 2030.

Mange norske selskaper er aktive, men det er ikke på norske sokkel. Vi trenger å utvikle et hjemmemarked, avslutter han.