-Oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud

Regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov innebærer full liberalisering av havnenes økonomi.

-Dette vedtaket vil virke stikk i strid med regjeringens ambisjon om å flytte mer last fra landeveien over til sjø. Vi kan heller ikke se at den nye havne- og farvannsloven gir havnene noen insentiver til å legge til rette for nødvendige miljøvennlige investeringer i havnene. Full liberalisering av havnekapitalen, kombinert med fri prisfastsetting og en videreføring av kommunal havnestruktur er oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud. Det er også en modell for organisering av vår felles nasjonale infrastruktur som ville vært helt uaktuell innenfor andre transportformer som vei, jernbane og luftfart, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Havnene er en avgjørende del av vår nasjonale infrastruktur. Sjøtransporten transporterer 50 % av nasjonal godstransport og 80 % av internasjonal godstransport. Lasten går via havnene på kysten, og havnene har derfor stor nasjonal interesse. Med forslaget til ny havne- og farvannslov kan havnekapitalen gjøres tilgjengelig for kommunene, noe som også innebærer at havnearealer kan bygges ned og kapitalen anvendes til andre formål.

Frem mot 2040 er det ventet en vekst i sjøtransporten på over 40 prosent. Samtidig skal både klimautslippene og lokale utslipp reduseres. Skipene må utstyres med nye fremdriftssystemer, og etterspørselen etter lav- og nullutslippsdrivstoff vil øke. Havnene må bygge ut infrastruktur for mer varetransport og nye typer drivstoff og de må tilpasse seg en ny og mer moderne flåte de kommende årene. Dette vil kreve kapital og areal.

– Vi mener dette forslaget er lite gjennomtenkt, og det er heller ikke foretatt noen vurderinger av hvilke konsekvenser dette vil få. Det vil svekke havnenes evne og mulighet til å legge til rette for økt sjøtransport, samt å være en pådriver for det grønne skiftet som nå skjer i sjøtransporten, sier Harald Solberg.

Gjennom lovforslaget legger regjeringen opp til at fremtiden til den enkelte havn, og annen viktig nasjonal infrastruktur, skal avgjøres i kommunene. Dette innebærer at fremtiden til den enkelte havn må veies opp mot andre kommunale oppgaver, som for eksempel boligbygging i sjøkanten. Den enkelte kommune har verken kompetanse eller forutsetninger for å ivareta nasjonale samferdselsinteresser. Dette er ikke god samferdselspolitikk og det er ikke god klima- og miljøpolitikk.

 – Vi mener forslaget er et eksperiment med sjøtransportens infrastruktur. Det er viktig at sentrale myndigheter har et overordnet ansvar for å ivareta kritisk nasjonal infrastruktur. Det er overhodet ikke ivaretatt i dette forslaget, sier Solberg.